Školní vzdělávací program 

 

logo m2010

 

 

ROKEM KROK ZA KROKEM

 

 

Zpracoval kolektiv učitelek pod vedením ředitelky Lenky Prokopcové


 

Mateřská škola Hradisková

                       

Č.j. : 20/2016 RE

Platnost : od 1.září 2016

Sídlo školy

Hradisková 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web.stránky: www.mshradiskova.cz

tel. : 465 642 291

Druh organizace

příspěvková organizace

Součástí organizace

Mateřská škola

Školní jídelna

odloučené pracoviště Jablonské nábřeží 8, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Zřizovatel předškolního zařízení

Město Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Nám.5.května 4, 561 64 Jablonné n.O.

 

Ředitelka MŠ

Bc. Lenka Prokopcová

Statutární zástupce na odloučeném pracovišti

DiS. Pavla Křičenská

 

 

 

 

Kdo jsme

Představení mateřské školy

            Budova nové mateřské školy v Jablonném nad Orlicí byla dostavěna v roce 1983. Mateřská škola je trojtřídní, umístěna v prostorné zahradě na okraji města směrem na obec Orličky. Tři pavilony rozlehlé přízemní budovy slouží pro potřeby dětí - současná kapacita je 81 dítě, čtvrtý pavilon je hospodářský. Pavilony jsou propojeny prostornou 60 m chodbou, která je vybavena jako tělocvična. Každý pavilon je samostatnou jednotkou se zázemím pro pedagogické pracovnice, šatnou a umývárnou pro děti a prostornou místností, která byla dříve rozdělena shrnovací stěnou na dvě části - hernu a zároveň ložnici a třídu sloužící též jako jídelna. K té přiléhá výdejna stravy, která se „tělocvičnou“ dováží z hlavní kuchyně. V hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna s kapacitou 100 jídel, prádelna se sušárnou a zázemí pro školní jídelnu a pracovnice provozu a ŠJ. Budova byla vytápěna akumulačními kamny, nyní topíme tepelnými čerpadly. Prostorná zahrada má pestrý terén, travní plochy i plochy asfaltové, 3 pískoviště, 1 zahradní domek, pružinové a lavičkové houpačky, kolotoč, průlezky, rekonstruovaný bazén.  V roce 2003 se začalo s postupnou rekonstrukcí zařízení a vybavení. Byl již zakoupen nový sedací nábytek se stolky do všech tříd, nové šatnové bloky, rekonstruovány všechny výdejny, v letech 2003 - 2006 se  postupně  rekonstruovala sociální zařízení v jednotlivých pavilonech. Na podzim roku 2010 došlo k zateplení celé budovy, výměně akumulačních kamen za radiátory. Proběhla výměna rozvodů vody a elektřiny.Ve všech prostorech mateřské školy bylo zabudováno nové osvětlení.          
Okolí MŠ je nádherné. Zahrada mateřské školy sousedí s lesem, k zahradě přiléhá veřejné asfaltové hřiště a v blízkosti je stadion, na který máme přístup. Přes silnici je park s herním koutkem a koupaliště. Vozovky u školy nejsou na dnešní dobu příliš frekventované.

     Odloučené pracoviště

Naše mateřská škola byla otevřena v září roku 1973. Školičku vybudoval pro děti svých zaměstnanců závod Isolit. Budova byla závodem zakoupena a zadaptována. Přistavěna byla kuchyň a vestibul. Vznikla tak dvě oddělení mateřské školy, jedno v přízemí, druhé v 1. patře. Za budovou byla vybudována malá zahrada. Do každého oddělení bylo vždy zapsáno 25 dětí, často však kapacita nestačila. Do školičky chodily přednostně děti zaměstnanců Isolitu, ale také děti rodičů z jiných závodů. Pro tyto závody platila povinnost na své děti si připlácet. V mateřské škole pracovaly vždy čtyři pedagogické pracovnice, které byly zaměstnanci okresního, později školského úřadu. Provozní personál, školnice a dvě kuchařky, byl zaměstnán firmou Isolit.

Tak tomu bylo až do roku 1990, kdy došlo k privatizaci závodu. Závod společně s budovou mateřské školy připadl třem majitelům. Nastaly velké obavy o osud naší školičky. Naštěstí zvítězil zdravý rozum, majitelé svěřili budovu do pronájmu městskému úřadu, který dál provozuje toto zařízení. Až do září 2002 zde pracovaly čtyři pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnanci. Všichni byli prozatím zaměstnanci školského úřadu. Od září 2002 klesl počet pravidelně docházejících zapsaných dětí, z tohoto důvodu byl počet pedagogických pracovnic zredukován na tři. Od ledna 2005 přešla naše mateřská škola do právní subjektivity s Mateřskou školou Hradiskovou. V současné době opět dochází ke zvyšování počtu pravidelně docházejících zapsaných dětí a tudíž zde opět pracují 4 pedagogické pracovnice.

Kam naše MŠ směřuje

Dětská hlava je jako spořitelní knížka.

Co do ní vložíš, vrátí se ti i s úroky.

Představení vzdělávacího programu

Nejdůležitějším momentem naší práce je přínos pro dítě, protože podstatné je, jaké zážitky si dítě z naší mateřské školy odnese a co získá do života. Aby se mohlo zdravě rozvíjet a učit, musí se cítit spokojené a v bezpečí. Předškolnímu dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Nejblíže nám je vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Začít spolu. Jsme přesvědčeny, že děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své přirozené činnosti – hře – celým srdcem.

Také pedagog by měl celým srdcem přistupovat k dětem. Paní učitelky se budou snažit vytvářet prostředí, které je pro děti příjemné a stimulující. Budou dítě přijímat takové, jaké je, s chybami a klady. Dítě musí mít pocit, že i svět mimo jeho rodinu je zpravidla světem přátelským. Nezbytnou součástí práce našich učitelek by měla být tvořivá improvizace a pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Podporujeme v dětech přání učit se po celý život. Stěžejní bloky jsou základem pro tvorbu TVP, ve kterém nechybí kulturní lidové tradice. Paní učitelky mají dále volnost ve zpracování týdenních i delších projektů. Stěžejní bloky jim umožňují podle svých tvůrčích schopností rozpracovávat různé aktivity, které si vyberou, či ke kterým je nasměruje aktivita a nápaditost dětí.

V tomto našem úsilí je nespornou součástí spolupráce s rodinou. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se programů dle svého zájmu, vstupovat do výchovného programu svých dětí. Nabízíme také individuální program s rodiči při zvykání dětí v mateřské škole.

Do kolektivu dětí v naší mateřské škole jsou přijímány i děti jiných národností. Naším velkým a ne vždy snadným úkolem je naučit děti chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu přesto, že každý je jiný, jinak se chová a jinak vypadá a také že něco jiného umí, či neumí.

Hlavní myšlenky našeho ŠVP ROKEM KROK ZA KROKEM se dají ve stručnosti shrnout následovně:

V přirozeném prostředí vrstevníků položit základy celoživotního vzdělávání.

S přihlédnutím k individualitám rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dětí. V úzké spolupráci s rodinou vychovat, v pokud možno zdravém životním prostředí samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ale především šťastné a spokojené děti.

Jak chceme cílů a záměrů dosáhnout

Obsah předškolního vzdělávání

Hlavním prostředkem rozvoje dítěte je obsah předškolního vzdělávání, který má odpovídat cílům, má respektovat věk, zkušenosti dětí, potřeby, ale i možnosti mateřské školy. Obsah je strukturován do pěti oblastí.

 1. Dítě a jeho tělo

Rozvoj tělesné zdatnosti, pohybová a zdravotní kultura, pohybové a manipulační dovednosti, sebeobslužné činnosti, zdravé životní návyky, ochrana osobního zdraví, poznatky o svém těle.

 1. Dítě a jeho psychika

Podpora duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči a jazyka

(artikulační, řečové a sluchové hry, slovní hádanky, rozhovory, konverzace, přednes, dramatizace, zpěv, prohlížení a „ čtení knížek „). Rozvoj poznávání, paměti, pozornosti, představivosti, fantazie, rozvoj citů k sobě (zdravé sebevědomí), k okolí, schopnost vyjádřit své pocity a prožitky, schopnost mravného a estetického vnímání.

 1. Dítě a ten druhý

Cvičení ohleduplného chování, schopnosti naslouchat druhému, podpora dětských                 přátelství, vedení k ochotě rozdělit se. Učit se posoudit své jednání, umět se omluvit,   překonávat záporné vlastnosti (rozmar, vzdor), učit se o vše požádat, poděkovat, chovat se   k slabšímu, nabídnout mu pomoc, bránit se násilí jiného dítěte, ponižování, být tolerantní, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný, jinak vypadá, chovat se citlivě k slabším, postiženým, chovat se obezřetně k neznámým lidem.

 1. Dítě a společnost

Záměrem v této oblasti je snaha uvést dítě do společenství ostatních lidí, do světa kultury a umění. Rozvíjet estetické cítění, poskytnout dítěti vzor chování, dbát na zdvořilost a toleranci. Učit je poznávat hodnotu věcí a lidské práce. Uvědomovat je, že ne všichni lidé se chovají správně, orientovat se, jak se v tom případě chovat. Připravovat pro děti zábavy a slavnosti (zvyky, tradice, oslavy). Učit děti respektovat rozdílné schopnosti, dovednosti a vlastnosti svých kamarádů. Utvářet představu, co je dobře, špatně, co se smí a nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neponižovat, neubližovat, neposmívat se). Chovat se zdvořile k dospělým, zvlášť ke starším lidem.

 1. Dítě a svět

Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, seznamovat se. Založit povědomí o okolním světě a jeho dění.Pozorovat stav životního prostředí, chápat vliv člověka na životní prostředí. Učit chránit přírodu, rozvíjet pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech formách.

Záměrem vzdělávání bude dovést dítě na konci jeho předškolního vzdělávání k tomu, aby rozsah svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost.

HLAVNÍ CÍLE :

 1. Pokračovat v provozování „ otevřené školky „ nejenom pro děti, ale i pro jejich rodiče. Pomáhat rodičům s výchovou a vzděláváním dětí. Zaměřit se na rodiče nově nastupujících dětí. Vzhledem k tomu, že za prvořadou se považuje výchova v rodině, vést některé rodiče k větší zodpovědnosti za své děti.
 1. Uspokojovat potřeby dětí a podporovat jejich duševní pohodu. Pěstovat úctu k vlastní osobě. Snažit se, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu, aby získalo kamarády a aby si dovedlo hrát a spolupracovat s ostatními. Vytvářet funkční mezilidské vztahy.
 1. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. Učit je šetřit si své zdraví a vážit si ho, učit je v případě nebezpečí umět se správně rozhodovat. Vést je k toleranci při odlišnosti dětí (lidí), umět v případě potřeby podat pomocnou ruku.
 1. Pěstovat u dětí vztah k životnímu prostředí, povědomí o nutnosti zdravého životního prostředí pro budoucnost, pomáhat přírodě.
 1. Rozvíjet u dětí správnou výslovnost, předcházet nejrůznějším poruchám vytvořením podmínek pro správný rozvoj řeči, podporovat u dětí potřebu vyjádřit své pocity a sdělit zážitky druhým.

Podmínky k naplňování cílů

 1. VĚCNÉ PODMÍNKY

Mateřská škola je přízemní budova, která se skládá ze tří pavilonů, čtvrtý pavilon je hospodářský, kde se nachází kuchyně a další hosp. místnosti. Každý pavilon má svou třídu s hernou, šatnu a soc.příslušenství. Tyto prostory jsou dostatečně veliké. Všechny tři pavilony jsou spojeny jednou dlouhou chodbou, která slouží a je vybavena jako tělocvična. Odloučené pracoviště je umístěno v dvojpodlažní starší budově. Každé podlaží má vlastní sociální zařízení a ložnici. Součástí budovy jsou hospodářské prostory s kuchyní. V této budově bohužel chybí dostatečně velké prostory, proto jsou pro hry a pohybové aktivity využívány chodby v obou podlažích, kde bylo provedeno příslušné bezpečnostní opatření. Obě třídy na tomto pracovišti jsou vybaveny novým nábytkem, který umožňuje volný přístup k hračkám a pomůckám dle samostatné volby dětí. V mateřské škole Hradiskové jsou třídy doposud vybaveny nábytkem starým. Tuto situaci bychom do budoucna rády změnili. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Pomůcky pro výtvarné a pracovní činnosti jsou umístěny v umyvárně, kde k nim děti mají volný přístup. Toto vybavení je obnovováno a doplňováno. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě prostředí mateřské školy. Každé pracoviště má svou dle možností vybavenou zahradu. Na odloučeném pracovišti je zahrada malá. Je zde pískoviště, dřevěná průlezka s houpačkou a skluzavkou, dětský domeček a krátký asfaltový ovál pro jízdu na motokárách. Trávníkový prostor je využíván k míčovým hrám, kolektivním pohybovým hrám a k volné hře dětí. Prostory zahrady na druhém pracovišti jsou dostatečně velké. U každého pavilonu se nachází pískoviště. Mezi další vybavení patří dřevěný domeček, klouzačka, houpačky, kolotoč, vahadlová houpačka a kovové průlezky. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.

     Nedostatky:  na obou pracovištích postupně vyměňovat starý nábytek za nový

                           zakoupit další pomůcky pro pohybové činnosti

   v Hradiskové školce zakoupit další herní prvky na zahradu

                              

 1. ŽIVOTOSPRÁVA

Dětem poskytujeme plnohodnotnou stravu, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti jsou během celého dne vedeny k dodržování pitného režimu, děti jsou průběžně vybízeny k pití. Od rána jsou na každé třídě umístěny uzavřené konvice s tekutinami (v zimě jsou nápoje teplé), děti se mohou samy obsloužit, nebo požádat paní učitelku o pomoc. Každé dítě má svůj označený hrníček. Naší snahou je, aby si děti osvojily návyk pití bez upozornění. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Jsou vedeny k tomu, aby se samy obsloužily, samy si vybraly, jak velkou svačinu chtějí, kolik vypijí čaje, kakaa apod. Děti se učí jíst příborem. Také vycházíme vstříc rodičům v případě, kdy jejich dítě musí mít jinou skladbu jídelníčku z důvodu alergie. Paní kuchařka jim pokrmy připravuje zvlášť. Rodiče mohou děti přivádět i odvádět podle svých možností. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidový program (prohlížení knih, pracovní a grafomotorické listy, skládání puzzle, plastelína, volné kreslení apod.)

 1. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Chceme, aby se dospělí i děti cítili v naší  mateřské škole spokojeně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí v přítomnosti rodičů. Rodiče mohou přivádět své dítě do mateřské školy kdykoliv dle svých potřeb. Všichni zaměstnanci mateřské školy respektují individuální potřeby dětí. Paní učitelky nabízejí dětem různé činnosti a aktivity a ty se samy rozhodnou zda se jich budou aktivně účastnit.

Při práci využíváme různých metod prožitkového učení, jelikož tento způsob učení je pro dítě přirozený a jemu vlastní. Dítě vychází z vlastní zkušenosti a prožitku. Dále uplatňujeme kooperativní učení, které je založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení různých problémů a situací (děti se učí spolupracovat, pomáhat si apod.). Paní učitelky vyhledávají témata, činnosti a situace, které jsou dětem blízké a srozumitelné a které umožňují, aby děti získávaly očekávané poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty. Využíváme hry námětové, dramatické, manipulační, prosociální, didaktické, jazykové, matematické, pohybové, dále pozorování, pokusy, exkurse, besedy v ranním kruhu, práce s knihou atd. Děti nejsou zatěžovány spěchem a chvatem, nesmí být zesměšňovány, zbytečně organizovány. Převažuje pochvala, pozitivní hodnocení. Podporujeme děti, aby se nebály pracovat samostatně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Jsou seznamovány s jasnými pravidly, která jsou respektována a dodržována. Tato pravidla si stanovují děti společně s  učitelkami na jednotlivých třídách. Osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Výchova ve skupině směřuje k tomu, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

 1. ORGANIZACE

Organizaci průběhu dne má každé pracoviště stanovenou zvlášť a je možné ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit. Učitelky se dětem náležitě věnují, snaží se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. K získávání zkušeností a poznatků dětmi je využíváno formy prožitkového učení, situačního učení a napodobování. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě. Jsou dodržovány zásady přiměřenosti, posloupnosti, názornosti, rozmanitost při nabídce činností a individuálního přístupu k dětem.

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, proto si mohou rozestavěné hry nechávat do druhého dne. Do režimu dne jsou také zařazovány různé pohybové aktivity – tělovýchovné chvilky, zdravotní cviky, cvičení s hudbou, pohybové hry a proudové cvičení s využitím nářadí, pro které využíváme tělocvičnu, na odloučeném pracovišti chodbu a hernu.

Dopoledne

Příchod dětí do mateřské školy je možný od 6.30 hod. do 8.30 hod., v případě potřeby rodičů je možné se dohodnout i jinak. Děti se přivítají s paní učitelkou a později i s kamarády. Po celou dobu probíhají ve třídách volné hry, tvoření podle své chuti. Dětem jsou nabízeny samostatné i skupinové činnosti, je uplatňována individuální péče. Po svačině následuje řízená činnost, kdy paní učitelka pracuje se všemi dětmi, nebo ve skupinkách dle programu, který si předem připravila. Následuje pobyt dětí venku – zahrada, vycházka do okolí školy, do lesa apod.

Odpoledne

Po obědě si dětí vyčistí zuby a ti, kteří neodchází domů po obědě, se připraví na odpolední odpočinek, který probíhá na matracích. Na odpočívání si děti mohou vzít svého „mazlíčka“. Když mladší děti usnou, je nespícím předškolákům nabízen klidový program (pracovní listy, knížky, modelování apod.). Po svačině následuje společná, individuální činnost s dětmi, volná hra. V případě příznivého počasí jdeme na zahradu.

Adaptační režim

K adaptaci dochází na základě přání rodičů nově přijatých dětí s přihlédnutím k individuálním dispozicím dětí. Adaptaci lze započít i v průběhu školního roku. Po dohodě s rodiči dochází k postupnému prodlužování doby strávené s dítětem v mateřské škole a následnému opouštění dítěte na určitou dobu. Pokud má dítě při adaptaci velké problémy, zváží se s rodiči odložení doby jeho nástupu do mateřské školy.

V mateřské škole Hradiskové jsou třídy smíšené, na odloučeném pracovišti jsou do1.třídy umísťovány děti ve věku 3 – 4,5 let a do 2.třídy děti 4,5 – 6 leté. Dbáme na to, aby ve smíšených třídách byly vyrovnávány počty dětí jednotlivých věkových skupin a aby byly třídy s přibližně stejným počtem chlapců a dívek. Také dbáme na společné umístění sourozenců. Na výslovné přání rodičů umístíme sourozence i odděleně. Po obědě děti odpočívají v hernách, na odloučeném pracovišti ve svých ložnicích. Snažíme se moc nepřekračovat doporučené počty dětí ve třídě, ale z důvodu růstu počtu přihlášených dětí jsou v mateřské škole Hradiskové jednotlivé třídy naplňovány do počtu 27 dětí, na odloučeném pracovišti do počtu 25 dětí na jednu třídu.

 1. Řízení mateřské školy

Při vedení zaměstnanců se ředitelka snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Na odloučeném pracovišti má ředitelka určenou svou zástupkyni, která má své pravomoci a povinnosti řádně stanoveny. Jejich vzájemná spolupráce je založena na osobních kontaktech a otevřené komunikaci. Povinnosti a pravomoci každého zaměstnance školy jsou jasně vymezeny. Máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém komunikace (nástěnky, webové stránky), který obměňujeme a doplňujeme. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkami obou pracovišť. Z výsledku kontrolní a evaluační činnosti obou pracovišť vyvozuje závěry pro další práci. Zaměstnanci se scházejí na pedagogických a provozních poradách (obě pracoviště dohromady i každé zvlášť). Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se Základní školou, se Základní uměleckou školou, s Rodinným centrem Jablíčko a také s pedagogicko-psychologickou poradnou a pedagogickým centrem. Alespoň 3x do roka se mateřská škola prezentuje v místním zpravodaji svými články a fotografiemi, děti obou pracovišť se 2x do roka účastní vítání občánků, nacvičuje krátká vystoupení na různé kulturní akce města (vernisáže výstav, zdobení břízky na velikonoce na náměstí apod.). Informace o činnosti mateřské školy jsou aktuálně uveřejňovány na webových stránkách školy – www.mshradiskova.cz

 1. Personální a pedagogické zajištění

Provozní zaměstnanci mateřské školy mají dané pracovní náplně a pracovní dobu podle potřeby školy. V současné době v  Hradiskové škole pracuje 5 provozních zaměstnanců (školnice, uklízečka, vedoucí stravování + pomocná kuchařka, kuchařka a údržbář), na odloučeném pracovišti 3 zaměstnanci (školnice, kuchařka a vedoucí stravování na zkrácený úvazek).

Všechny pedagogické pracovnice naší mateřské školy mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. V Hradiskové škole pracuje 6 učitelek na plný úvazek a na odloučeném pracovišti na plný úvazek 4 učitelky. Všechny mají zájem o svůj další odborný růst, navštěvují různé semináře, dále se vzdělávají. Společně s ředitelkou tvoří plán DVPP. V tomto plánu jsou určeny cíle vzdělávání. Studují odbornou literaturu, časopisy a metodický portál. Pořádají setkání s učitelkami ostatních mateřských škol za účelem výměny zkušeností. Učitelky se podílejí na zpracovávání ŠVP školy. Snaží se na děti působit pozitivně, podněcují jejich harmonický vývoj, chovají se empaticky. Realizují skupinové a individuální vzdělávání, rozvíjí schopnosti, dovednosti, poznatky a postoje dětí. Provádí evaluační činnost, kontrolují výsledky své práce a také individuální rozvoj jednotlivých dětí. Služby pedagogů na obou pracovištích jsou organizovány tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče. V případě dlouhodobé nemoci učitelek je zajištěn kvalifikovaný pedagogický zástup.

Logopedická péče je zajištěna ve spolupráci s paní učitelkou Hrdinovou, která je absolventkou VOŠ a má pro tuto činnost specializaci.

 1. Spoluúčast rodičů

Ve vztahu pedagog – rodič se snažíme o vstřícnost a otevřenost. S rodiči začínáme spolupracovat již v době adaptace. Během ní zůstávají se svými dětmi, mohou se aktivně zapojovat do dění ve třídě, domlouvají se s učitelkou na dalším průběhu adaptačního režimu svého dítěte. Rodiče se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se programů konaných mateřskou školou - Broučkování, výtvarné a pracovní dílničky, Pasování předškoláků apod. Tyto akce si každé pracoviště organizuje samo. Velice si vážíme jakékoli aktivity ze strany rodičů. Dobrovolná pomoc při společných akcích škola - děti – rodiče je velice přínosná a vítaná. Též rádi využíváme jakékoli nabídky ze strany rodičů ohledně darování výtvarného nebo pracovního materiálu, různých služeb - pomoci při výrobě kostýmů apod. Učitelky informují rodiče o prospívání dětí a individuálních pokrocích. S rodiči jednají taktně, neposkytují nevyžádané rady. Učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost a respektují rodinnou výchovu. Rodiče mají možnost vyjádřit se k provozu, činnostem, k práci pedagogických i provozních zaměstnanců mateřské školy. Vyjádření jejich názoru je pro naši práci přínosem.

Organizace vzdělávání

DĚTI

V MŠ Hradisková je pro tento školní rok přihlášeno celkem 128 dětí z toho 50 dětí je na odloučeném pracovišti.

Do MŠ jsou děti přijímány při zápisu, který se koná v  květnu předešlého školního roku. Zápisu se zúčastní všechny pedagogické pracovnice a rodiče s dětmi si v tento den mohou prohlédnout celý areál mateřské školy. Začátkem každého nového školního roku, kdy vytváříme nové třídní celky se snažíme o to, aby odcházející předškoláci byli doplněni novými dětmi tak, aby v každé třídě byly vyrovnávány počty dětí jednotlivých věkových kategorií a aby byly třídy s přibližně stejným počtem chlapců a dívek. Dbáme na společné umístění sourozenců. Na výslovné přání rodičů umístíme sourozence i odděleně. Vzhledem k tomu, že v posledních letech není kapacita naplněna, přijímáme všechny přihlášené děti. V případě naplněnosti zařízení mají přednost předškolní děti a děti zaměstnaných rodičů. Přesná kriteria pro přijímání dětí do MŠ jsou stanovena ve Školním řádu MŠ. MŠ přijímá děti ve věku od 3 let. Výjimečně, pokud je matka zaměstnaná je možné přijmout dítě od 2,5, let. Do MŠ jsou přijímány i děti s postižením.

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE

Pedagogické pracovnice se střídají na třídě s ředitelkou z důvodu ztížených pracovních podmínek a také proto, že ředitelka má možnost poznat pracovní styly jednotlivých učitelek.

METODY A FORMY PRÁCE

Při práci se snažíme uplatňovat prožitkové učení. Nabízíme podnětné prostředí s různými koutky. K učení využíváme především hry námětové, dramatické, manipulační, pohybové, dále pozorování, besedy v ranním kruhu, pokusy, exkurse, výlety, aktivní pobyty v MŠ, na zahradě i vycházkách.

SLOŽENÍ TŘÍD šk.rok 2016/2017

 1. pavilon – třída Berušek - 27 dětí ( 13 předškoláků )
 2. pavilon – třída Koťátek - 25 dětí ( 8 předškoláků )
 3. pavilon – třída Sluníček - 27 dětí   ( 10 předškoláků )

Odloučené pracoviště

 1. třída – třída Včeliček – 25 dětí
 2. třída – třída Soviček – 25 dětí ( 15 předškoláků )

REŽIM DNE ( Orientační )

6.30    -           8.00    scházení dětí, ranní hry

8.00    -           9.40    ranní hry, didakticky cílené činnosti ve skupinách i indivi-

                                 duálně, jazykové chvilky, pohybové aktivity, svačina  

9.40    -           11.40  pobyt venku

11.40  -           12.20  hygiena, oběd, hygiena

12.20  -           14.10  poslech, relaxace, odpočinek, náhradní klidové aktivity

                                  pro nespavé děti

14.10  -           14.40  tv chvilka, svačina

14.40 -          16.00  odpolední zájmové činnosti, volné hry

 

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 • Po příchodu do třídy se přivítáme s paní učitelkou a později i s kamarády. Z úsporných důvodů se děti ráno schází v jedné třídě, které si p. učitelky vyzvednou a přejdou do své třídy. Hned se pustíme do hraní, cvičení, tvoření podle své chuti a nálady – p. učitelky již po ránu nabízejí samostatné i skupinové činnosti. Máme již připraveno pití, a kdo se doma nestačil občerstvit, má možnost.
 • Po ranních hrách si zazpíváme nebo se podíváme na počasí, proběhneme se a připravujeme se na svačinku – zapojíme službu nebo se děti obslouží samy. Zacvičíme si, ale někdy necháme cvičení na pozdější dopolední čas před vycházkou. Velikost svačiny si děti určují samostatně, kdo si chce přidat, pokouší se samostatně obsloužit. Dojídáme postupně a zapojujeme se do dalších činností.
 • Chystáme se ven. Pokaždé, když to počasí dovolí, chodíme ven. Někdy na zahradu, jindy do okolí školy, lesa. Zde si hrajeme, pozorujeme, pracujeme, sportujeme. Chodíme i na stadion a v létě se koupeme v bazénu. Po návratu obědváme. Stoly připraví služba a oběd vydává paní kuchařka. Můžeme si požádat o velikost porce a jedlíci si přidají.
 • Před odpočinkem jak dojídáme, se připravíme na chvilku klidu. Denně si také po obědě čistíme zuby. Ukládáme se k odpočinku. Poslechneme si pohádku, zopakujeme básničky, písničky a posloucháme relaxační hudbu. Na odpočívání si bereme „mazlíčka„. Když mladší děti usnou, je nespícím předškolákům nabízen klidový program (prohlížení časopisů a knih, pracovní listy apod.)
 • Jsme odpočinutí. Nespící děti pomohou s oblékáním kamarádů, trochu se rozhýbeme a připravíme svačinku. Po jídle se těšíme na nedokončené hry, na rozpracovanou práci a hlavně na maminky a tatínky. Pokud nám to počasí dovolí, jdeme na zahradu.

 

 

Co obsahuje vzdělávací nabídka naší MŠ a jak je vzdělávací obsah ztvárněn

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Skládá se z 10 stěžejních měsíčních bloků, které jsou základem pro tvorbu TVP na obou pracovištích MŠ. V jednotlivých třídách na obou pracovištích si je pedagogické pracovnice rozpracovávají do tématických celků – projektů.

Tyto tématické bloky pedagogické pracovnice zpracovávají v TVP. Délka jednoho tématického celku je 1-2 týdny. Při jeho tvorbě učitelky vychází z konkrétních dílčích vzdělávacích cílů, které vedou k očekávaným výstupům (klíčovým kompetencím), kterých by dítě mělo na konci předškolního vzdělávání dosáhnout – tedy, aby dítě bylo co nejlépe připraveno na vstup do ZŠ. Učitelky vypracovávají vzdělávací nabídku, kde se objeví konkrétní nabídky řízených a spontánních činností, které rozvíjejí děti ve všech oblastech

(biologická, psychologická, interpersonální, sociální a environmentální). Poměr řízených a spontánních činností musí být vyvážený. Učitelky si volí taková témata, která budou pro děti zajímavá a dokáží v nich vzbudit nadšení a aktivní zábavu. Podle reakcí dětí lze témata aktuálně měnit.

 


VZDĚLÁVACÍ OBSAH  

1. KLUCI A HOLKY HURÁ DO ŠKOLKY
ZÁŘÍ

ZÁMĚR:

Vytvořit vstřícné, přátelské a podnětné prostředí pro nově se utvářející třídní kolektivy a nově příchozí děti. Společně vytvořit pravidla a hranice pro příjemný pobyt v MŠ s pocitem bezpečí, spoluvytvářet prostředí pohody (adaptace nových dětí v MŠ, seznamování s prostředím MŠ, vytváření pravidel ve třídě, vytváření nových přátelství …..)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. 1.rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 2. 2.

Dítě a jeho psychika

 1. 3.rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 2. 4.posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu)
 3. 5.získání relativní citové samostatnosti
 4. 6.rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Dítě a ten druhý

 1. 7.seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 2. 8.
 3. 9.posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v MŠ, v herní skupině .)

Dítě a společnost

 1. 10.poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 2. 11.rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) přináležet k tomuto společenství (ve třídě, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět

 1. 12.seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 2. 13.rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
 2. přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzorů či pokynů
 3. chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (třída, školní zahrada….)

Dítě a jeho psychika

 1. znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů)
 2. dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty)
 3. přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
 4. pochopit význam piktogramu (pravidla chování ve skupině)

Dítě a ten druhý

 1. navazovat kontakty s dospělým (např. novým učitelem) bez problémů, přiměřeně, překonávat stud, obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
 2. aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)
 3. vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat

Dítě a společnost

 1. zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby
 2. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti
 3. navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství
 4. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě

Dítě a svět

 1. běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky.
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • hry na téma rodiny, přátelství .....
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým
 • společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří…)
 • hry, přirozené modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor ..
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností ( oslavy výročí, sportovní akce, kulturní programy ...)
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí ) dítě, dospělý, rodič, učitelka, profesní role, herní role ) a osvojování si rolí do nichž se dítě přirozeně dostává
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních a technických objektů, vycházky do okolí, výlety

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích
 • řeší problémy, na které stačí
 • známe a opakující se situace se snaží řešit samostatně
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícný, aktivní je výhodou
 • samostatně se rozhoduje o svých činnostech
 • uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá zdůvodněné a vyjasněné povinnosti
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si práva svá i práva druhých, učí se je respektovat

AKCE:

      Schůzka rodičů

     

2. MALÍŘ PODZIM
ŘÍJEN

ZÁMĚR:

Vytvářet u dětí estetické vnímání, osvojovat si poznatky o podzimní přírodě a přírodních jevech (rozlišování a poznávání plodů podzimu v zahradách, na polích, v lese, pozorování proměnlivého počasí a jeho následků, pouštění draků, práce na poli, změny v přírodě….)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. Rozvoj a užívání všech smyslů
 2. Vytváření zdravých životních návyků a postojů

Dítě a jeho psychika

 1. rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vyjadřování apod.)
 2. posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
 3. rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání
 4. rozvoj tvořivosti
 5. získání relativní citové samostatnosti

Dítě a ten druhý

 1. rozvoj kooperativních dovedností
 2. vytváření prosociálních postojů – rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.
 3. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost

 1. osvojení si základních prostředků o prostředí v němž dítě žije
 2. vytvoření si povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Dítě a svět

 1. vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a nestálých proměnách
 2. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se  živou a neživou přírodou

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem, textilem, modelovací hmotou)
 2. zacházet s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly)
 3. pohybovat se rytmicky
 4. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů/ sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, vůně, chutě, vnímat hmatem
 5. mít základní poznatky o zásadách zdravého životního stylu (např. hygieny, zdravé výživy, pobytu v přírodě)

Dítě a jeho psychika

 1. mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči
 2. používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky
 3. zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)
 4. rozlišit známe chutě a vůně (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin)
 5. rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, počet, velikost
 6. tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, otiskovat barevné skvrny, aj.)
 7. přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)

Dítě a ten druhý

 1. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 2. všímat si co si druhý přeje či potřebuje (dělit se s druhým o hračky, pomůcky apod.)
 3. obracet se na dospělého o pomoc, radu

Dítě a společnost

 1. umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci
 2. dodržovat pravidla her a jiných činností

Dítě a svět

 1. všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
 2. zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, materiálem, pomůckami, nástroji
 • smyslové a psychomotorické hry
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny,

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí

 • samostatný jazykový projev na určité téma
 • prohlížení a čtení knížek
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností/ barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky/
 • smyslové hry
 • spontánní hra
 • výlety do okolí/ do přírody
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i

umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává

zkušenost s jejich vlastnostmi / praktické pokusy, zkoumání, manipulace

s různými materiály a surovinami/

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a  

omylu

 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také

za snahu

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

AKCE:

      Divadlo v Městské knihovně

     

3. LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD
LISTOPAD

ZÁMĚR:

Zdokonalit sebeobsluhu a hygienické návyky. Uvědomění si vlastního těla, poznávání sama sebe. Upevňování znalostí základních barev a seznámení s barvami doplňkovými. Zjišťování řečových dovedností (poznávání lidského těla, znaky podzimní přírody, péče o své zdraví a tělo, příprava zvířat k zimnímu spánku, oblečení ….)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. 1.uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 2. 2.poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

Dítě a jeho psychika

 1. 3.rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 2. 4.
 3. 5.rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

Dítě a ten druhý

 1. 6.rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 2. 7.rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Dítě a společnost

 1. 8.vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 2. 9.rozvoj společenského a estetického vkusu

Dítě a svět

 1. 10.vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 2. 11.

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly, otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
 2. upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference uplatňuje
 3. kreslit, malovat, modelovat stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
 4. pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, smrkat)
 5. samostatně se svlékat, oblékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
 6. pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)

Dítě a jeho psychika

 1. vyslovovat a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu
 2. dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah
 3. zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity
 4. záměrně si zapamatovat a vybavili prožité, viděné (např. na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)
 5. rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru, moci při tom pochybovat

Dítě a ten druhý

 1. chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat
 2. bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, šidit, posmívat, ohradit se proti tomu
 3. spolupracovat s dospělým
 4. k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)

Dítě a společnost

 1. zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů)
 2. hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat

Dítě a svět

 1. uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat i narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)
 2. všímat si dění změn ve svém okolí, proměny komentovat

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • samostatný slovní projev na určité téma, prohlížení a čtení knížek
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • spontánní hra, volné hry a experimentování s matriálem a předměty
 • spontánní hra, příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým
 • různé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování, řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a náladu různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společenských činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • chápe, že se může o tom,co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

AKCE:

      Akce s rodiči

      Divadla

      Adventní čas

     

4. TAJEMNÁ OČEKÁVÁNÍ
PROSINEC

ZÁMĚR:

Pomáhat dětem prožívat příjemné i nepříjemné (strach) pocity s využitím adventního času, rozvíjet fantazii a představivost, zručnost, jemnou i hrubou motoriku, rozvíjet prvky základního společenského chování a založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a zvycích (adventní čas – zvyky a tradice, těšení se na Mikuláše, tvoření ván.dárků a přání, vánoční nadělování v MŠ, příprava ván. besídky pro rodiče..…)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. 1.rozvoj užívání všech smyslů
 2. 2.uvědomění si vlastního těla

Dítě a jeho psychika

 1. 3.rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 2. 4.rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)a kultivovaného projevu
 3. 5.rozvoj tvořivosti (tvoř. myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 4. 6.rozvoj schopnosti sebeovládání; rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Dítě a ten druhý

 1. 7.rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 2. 8.rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Dítě a společnost

 1. 9.
 2. 10.rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět

 1. 11.vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 2. 12.seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 3. 13.poznávání jiných kultur

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 2. doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)
 3. pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat tkaničku), vést stopu tužky

Dítě a jeho psychika

 1. správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 2. domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 3. zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
 4. projevovat zájem o nové věci, dotazovače při neporozumění, zkoušet, experimentovat
 5. nechat se získat pro záměrné učení
 6. reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)
 7. přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
 8. přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost ale také strach, smutek)
 9. chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené
 10. pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)
 11. zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

Dítě a ten druhý

 1. spolupracovat s dospělým
 2. spolupracovat při aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem
 3. nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout
 4. cítit sounáležitost s ostatními

Dítě a společnost

 1. zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují
 2. cítit se plnohodnotným členem skupiny
 3. v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní

Dítě a svět

 1. zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují
 2. mít povědomí o tom, že jak svět přírody, tak svět lidí je různorodý a pestrý
 3. mít povědomí o tom, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se, proměňuje

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

AKCE:

      Návštěva Mikuláše a čertíčků v MŠ

      Příprava na posezení u stromečku (dárečky,dekorace,výroba vánočních ozdob,...)

      Návštěva vánoční výstavy

      Společné předvánoční posezení s žáčky 1 .tř. ZŠ

      Koledování po městě (dům s peč. službou,obchody,Měst. úřad,atd.)

      Zpívání koled s rodiči u stromečku

      Vánoční pečení

      Vánoční nadílka pro naše děti

5. ZIMA JE, ZIMA JE, KAŽDÝ SE RADUJE
LEDEN

ZÁMĚR:

Poznávání zimních sportů, pomáhat s přípravou na zápis do základní školy, pokračovat s rozvíjením prvků základního společenského chování a pokusit se u dětí založit elementární povědomí o okolním světě a přírodě (experimentování - sníh, led x voda, starost o zvířátka a ptáčky v zimě, zimní sporty a bezpečnost, zimní hrátky a radovánky, hlavní znaky zimní přírody …….)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

 1. rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 2. vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
  o učení
 3. vytváření základů pro práci s informacemi
 4. získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý

 1. rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 2. rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 1. rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 2. vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Dítě a svět

 1. pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 2. rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, zvládat překážky, zvládat různé druhy lezení
 2. chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na zahradě, na veřejnosti, v přírodě)
 3. mít povědomí, jak se nebezpečí vyhnout (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

Dítě a jeho psychika

 1. zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
 2. sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
 3. poznat a vyhledat slova protikladného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
 4. sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech
 5. rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), a další barevné kvality (odstíny) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné
 6. rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. číslice, písmena), napodobit některá písmena, číslice
  1. rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, vedle, mezi, nízko, vysoko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat;
 7. rozumět a používat základní pojmy označující velikost (velký – malý, větší – menší, nejmenší – největší, stejný); rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)
 8. m.
 9. samostatně se rozhodnout v některých činnostech; vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by šlo jinak) a verbalizovat je
 10. samostatně plnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)
  1. přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč), nebát se požádat o pomoc, radu
  2. ; plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)

Dítě a ten druhý

 1. vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy
 2. k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)
 3. rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání
 4. využívat neverbální komunikaci

Dítě a společnost

 1. chápat podstatu hry a její pravidla
 2. rozlišovat společensky nežádoucí chování
 3. vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita apod.

Dítě a svět

 1. zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění, změn ve svém okolí, proměny komentovat
 2. mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv; samostatný slovní projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo; přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
  a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
  a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách; společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
  • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
  • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
  • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
  a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických
  i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
  a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat, uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

AKCE:

      Návštěva předškoláků v ZŠ Jablonné nad Orlicí

      Divadlo

6. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
ÚNOR

ZÁMĚR:

Seznamování dětí s lidovými tradicemi a zvyky; vést děti k využívání informativních a komunikativních prostředků (masopust – karneval, pohádkové knihy, pohádky a pohádkové postavy, co děláme celý den, naše smysly, jarní prázdniny….)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. rozvoj a užívání všech smyslů
 2. osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Dítě a jeho psychika

 1. rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 2. rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 3. vytváření základů pro práci s informacemi
 4. poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 5. získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 6. rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Dítě a ten druhý

 1. posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 2. rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 1. vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 2. seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Dítě a svět

 1. poznávání jiných kultur
 2. rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách



KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 2. být pohybově aktivní po delší dobu (10 min a více) v řízené i spontánní aktivitě
 3. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 4. rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 5. chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

Dítě a jeho psychika

 1. poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu; chápat jednoduché hádanky a vtipy
 2. soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. pozorně sledovat divadelní představení a následně ho reprodukovat, nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu
 3. zapamatovat si různé zvuky, melodii (zvuky hudebních nástrojů, zvířat), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů, krátký rytmický celek
 4. rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
 5. spontánně vyprávět zážitky ze sledování televizních či filmových pohádek, vyjadřovat fantazijní představy; dokončit příběh, pohádku (vymyslet konec, jinou variantu)
 6. vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
 7. orientovat se v časových údajích v rámci dne (dopoledne, poledne, odpoledne); rozlišovat základní časové údaje (noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera)
 8. znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat dle potřeb v encyklopediích
 9. odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
 10. umět to, co prožívá, vyjádřit např. slovně, výtvarně (kreslit zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod.), pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.

Dítě a ten druhý

 1. navazovat a udržovat dětská přátelství
 2. aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (poslouchat, naslouchat druhému apod.)
 3. vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role
 4. hru rozvíjet a obohacovat

Dítě a společnost

 1. chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spolehlivě, nepodvádět
 2. orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování
 3. uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi

Dítě a svět

 1. zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují
 2. chovat se bezpečně a přiměřeně v mateřské škole i na veřejnosti (na ulici, na hřišti apod.)

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • smyslové a psychomotorické hry
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • prohlížení a ,,čtení“ knížek
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod.
 • podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií



KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
  s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
  • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
  • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
  • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

AKCE:

      Masopustní karneval

      Lyžařský kurz

     

7. JARO KLEPE NA DVEŘE – SLUNÍČKO MU OTEVŘE
BŘEZEN

ZÁMĚR:

Vést děti k citlivosti ve vztahu k živým bytostem, porozumět, že všechno se kolem mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje (první jarní květiny, stromy, keře a rostliny, vynášení Moreny, velikonoční svátky, změny v jarní přírodě, počasí)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. 1.
 2. 2.vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Dítě a jeho psychika

 1. 3.rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 2. 4.posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 3. 5.rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Dítě a ten druhý

 1. 6.vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 2. 7.rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 1. 8.rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopností projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 2. 9.seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 3. 10.rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a svět

 1. 11.pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 2. 12.rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 2. pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku apod.)
 3. samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zavázat tkaničky apod.
 4. chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (školní zahrada, hřiště apod.)

Dítě a jeho psychika

 1. rozlišovat podstatné vlastnosti a detaily; rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
 2. vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 3. dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost, udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
 4. vyjadřovat svou představivost a fantazii s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
 5. objevovat možný význam ilustrací, soch, obrazů
 6. rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník (nemuset je však pojmenovat)
 7. chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (vybrat jarní květiny atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky
 8. verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit
 9. uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech, podílet se na nich a respektovat je
 10. umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit
 11. snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
 12. projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem

Dítě a ten druhý

 1. obracet se na dospělého o pomoc, radu apod.
 2. vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role
 3. všímat si co si druhý přeje či potřebuje (dělit se o hračky, pomůcky….), podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se
 4. spoluvytvářet prostředí pohody

Dítě a společnost

 1. vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.)
 2. zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s věcmi denní potřeby
 3. navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství

Dítě a svět

 1. mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)
 2. uvědomovat si, že jak svět přírody, tak svět lidí je na různých částech naši planety různorodý, pestrý a ne vždy šťastný
 3. zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí např. v přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být úspěšné
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávaní ekosystému (les, louka, rybník apod.)

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dětských způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat

AKCE:

      Příprava na velikonoční svátky, výzdoba prostředí, výroba dárků

      Koledování v mateřské škole

      Loučení se zimou, vynášení Moreny

      Návštěva divadelního představení nebo výstavy

     

8. JARO LADÍ PTÁČKŮM NOTY
DUBEN

ZÁMĚR:

Vytvářet základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí a pochopení koloběhu života. Osvojit si poznatky a dovednosti, jež jsou důležité k podpoře zdraví. Rozvíjet komunikativních dovedností (den země, jarní květiny, přicházející jaro, počasí, velikonoce, dopravní prostředky, dopravní značky, domácí zvířata a jejich mláďata, pálení čarodějnic …..)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. 1.
 2. 2.zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Dítě a jeho psychika

 1. 3.
 2. 4.posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 3. 5.vytváření základů pro práci s informacemi
 4. 6.rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Dítě a ten druhý

 1. 7.vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 2. 8.

Dítě a společnost

 1. 9.seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Dítě a svět

 1. 10.vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 2. 11.pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, v písku, na sněhu); házet a chytat míč, užívat různé náčiní
 2. napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh atd.) popř. písmena
 3. samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj
 4. znát a dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

Dítě a jeho psychika

 1. rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus
 2. vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu
 3. vyčlenit hlásku na počátku slova, předat vzkaz
 4. uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
 5. dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy
 6. pochopit význam piktogramu (např. znát význam elementárních dopravních značek)
 7. posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více, o kolik je méně, stejně); chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)
 8. vyjádřit svoje jednoduché nápady, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus - omyl
 9. hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem
 10. přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

Dítě a ten druhý

 1. respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
 2. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 3. respektovat rozdílné schopnosti dětí
 4. důvěřovat vlastním schopnostem

Dítě a společnost

 1. rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, pojmenovat povahové vlastnosti
 2. reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, nabídnutí spolupráce apod.)

Dítě a svět

 1. rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje
 2. umět přizpůsobit své chování pravidlům různých společenských skupin
 3. vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se mi líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé apod.)

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest; činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
 • společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému (les, louka, rybník apod.)
 • ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce a úsilí druhých
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně o ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

AKCE:

      Velikonoční koledování

      Den země

      Čarodějnice (pálení čarodějnic)

     

9. TATÍNEK A MAMINKA, TO JE NAŠE RODINKA

KVĚTEN

ZÁMĚR:

Rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, k rodině i k okolnímu světu. Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Poskytnout dětem povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc- kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod. (řemesla a profese, den matek, moje rodina, moje město, jednotlivá roční období, luční květiny, voda, bezpečnost, barvy ….)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. rozvoj a užívání všech smyslů
 2. rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 3. osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Dítě a jeho psychika

 1. rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních/ vnímání,

naslouchání, porozumění/ i produktivních /výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/

 1. posilování přirozených poznávacích citů/ zvídavosti, radosti z objevování/
 2. vytváření základů pro práci s informacemi
 3. rozvoj a kultivace mravního i estetického cítění a prožívání

Dítě a ten druhý

 1. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 2. osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 1. posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem/ v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině apod./
 2. rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 1. rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí / spolupracovat, spolupodílet se/ přináležet k tomuto společenství/ ke třídě, k rodině, k ostatním dětem/ a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 2. seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Dítě a svět

 1. vytváření elementárního povědomí o širším, přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 2. pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit

a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 1. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze, užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky)
 2. tužku držet správně, tj. třemi prsty s uvolněným zápěstím
 3. mít povědomí o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
 4. mít základní poznatky o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek

Dítě a jeho psychika

 1. pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě – pexeso)
 2. znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit
 3. používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, vyjádřit svoje pocity a prožitky
 4. chápat jednoduché hádanky a vtipy
 5. vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek apod.); navrhnout další variantu řešení (co by se stalo, kdyby….)
 6. pochopit význam piktogramu a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně atd.)
 7. poznat napsané své jméno, pokusit se podepsat svým jménem, popř. graficky označit své výtvory
 8. sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky
 9. dokončit hru i rozdělanou činnost
 10. obohacovat hru dle své fantazie a představivosti
 11. orientovat se v řadě (první, poslední, uprostřed apod.)
 12. řešit labyrinty
 13. odlišit hru od systematické povinnosti
 14. umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)

Dítě a ten druhý

 1. respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
 2. porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, nebo naopak něčím nadšené, že má radost
 3. být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu

Dítě a společnost

 1. uvědomovat si, co je nebezpečné; projevovat zdravý odstup vůči cizím osobám
 2. jednoduchý problém vyřešit samostatně, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí; přijímat i složitější pokyny
 3. umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

Dítě a svět

 1. rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)
 2. pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému (les, louka, rybník apod.)

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • lokomoční pohybové dovednosti /chůze,běh, skoky a poskoky, lezení apod/
 • zdravotně zaměřené činnosti/ vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky/ noviny ,časopisy, knihy, audiovizuální technika/

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • získanou zkušenost dítě uplatňuje v praktických situacích a dalším učení
 • řeší problémy, na které stačí, náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

AKCE:

      Oslava dne matek

      Výlet

     

10. DĚTI SE RADUJÍ, ŽE PO SVĚTĚ CESTUJÍ
ČERVEN

ZÁMĚR:

Poznávání jiných kultur,nabízíme příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazu, nezdravých návyků např. hrozících při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích a při setkávání s cizími lidmi (cestování, různé země a světadíly, den dětí, cizokrajná zvířata, zvířata žijící na louce, u vody, hudební nástroje, bezpečnost o prázdninách…)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

 1. vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 2. osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 3. rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Dítě a jeho psychika

 1. rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 2. osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 3. rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 4. vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Dítě a ten druhý

 1. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 2. osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 3. vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Dítě a společnost

 1. vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 2. vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 3. rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a svět

 1. poznávání jiných kultur
 2. osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

 1. pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 10 minut a více)
 2. doprovázet pohyb zpěvem (při pohybových hrách, při rytmických činnostech apod.)
 3. držet správně tužku, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 4. udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
 5. vědět jak se vyhnout nebezpečí (kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, být opatrné, obezřetné apod.)

Dítě a jeho psychika

 1. sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů
 2. mít přiměřeně bohatou slovní zásobu
 3. dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (neskákat do řeči, vyčkat až druhý dokončí myšlenku apod.)
 4. odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
 5. chápat slovní vtip a humor
 6. pamatovat si postup řešení
 7. experimentovat s výtvarně netradičními materiály
 8. porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu, poznat co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)
 9. přijímat drobný neúspěch (vnímat jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit
 10. přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
 11. odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)
 12. plnit činnosti podle instrukcí

Dítě a ten druhý

 1. spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem
 2. vhodným způsobem komunikovat s dospělým
 3. bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu)
 4. využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla )

Dítě a společnost

 1. reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, nabídnutí spolupráce)
 2. projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce a úsilí
 3. všímat si kulturních památek kolem sebe

Dítě a svět

 1. mít elementární povědomí o své zemi, o existenci různých zemí, národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.
 2. ctít oslavy narozenin, svátků, slavností

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí, poznávání okolí, ve kterém žijeme apod.)
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) – mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

KOMPETENCE, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

 • umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá

AKCE:

      Setkání s Hasiči v Hasičské zbrojnici i na zahradě MŠ

      Pasování na školáky

      Loučení se se školním rokem

      Den dětí


     

Vzor měsíčního bloku

TÉMA na ZÁŘÍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PODTÉMA:  1.

             2.

             3.

             4.

                 

Předškoláček:

Svátek slaví:

Narozeniny slaví:

AKCE

 


CO CHYSTÁME V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

ZÁŘÍ:

     Schůzka pro rodiče

ŘÍJEN:

     Divadlo v knihovně

     Tvořivé dílny

LISTOPAD:

      Podzimní vycházka do přírody se světýlky - „BROUČKOVÁNÍ"

      Focení

      Pohádka

PROSINEC:

      Přijde k nám "MIKULÁŠ"

      Návštěva školáků v naší MŠ

      Vánoční posezení pro rodiče

      Posezení u stromečku s programem a nadílkou

      Koledování u našich vážených spoluobčanů

LEDEN:

      Návštěva v ZŠ

      Divadelní představení

ÚNOR:

      Lyžařský kurz

      Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

      Masopustní KARNEVAL

BŘEZEN:

      Návštěva v ZUŠ Jablonné n.O.

      MORENA – vítání Jara

      Pohádka

DUBEN:

      Velikonoční koledování v MŠ

      Plavání

      REJ ČARODĚJNIC

      Návštěva Policie v MŠ

KVĚTEN:

      VÝLET do světa

      Oslava dne matek

      Den s HASIČI

ČERVEN:

      Den dětí

      SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

      Loučení se s MŠ a kamarády


Jak zjistíme, že se nám naše záměry daří – systém hodnocení

Cílem hodnocení je ověřovat a zlepšovat kvalitu výchovné práce.

Tento dokument zajišťuje sledování, kontrolu a vyhodnocování veškeré činnosti mateřské školy a následně ji využívá pro optimalizaci další práce.

Své činnosti hodnotíme:

 • ve vztahu k dětem ( kvalitu individuálního rozvoje a učení ) – pedagogové
 • ve vztahu k pedagogům ( hodnocení kvality jejich práce) – ředitelka
 • ve vztahu k sobě ( sebehodnocení kvality pedagogické práce)- pedagogové
 • ve vztahu k RVP PV a ŠVP
 1. Hodnocení pedagogem

Učitelky zhodnotí svoji práci, zvolené metody a formy, zhodnotí, jestli děti zvolené činnosti zaujaly. Zhodnotí celý vzdělávací program své třídy, zmapují, co dítěti jde, v čem vázne a vyvodí důsledky pro svoji další práci. Učitelky provedou anketu spokojenosti mezi rodiči.

 1. Hodnocení ředitelkou

Ředitelka bude hodnotit svoji pedagogickou i řídící práci, práci pedagogů a práci provozních zaměstnanců. Pro hodnocení si stanoví kritéria. O všech kontrolních činnostech povede záznamy. Na základě podkladů učitelek zpracuje hodnocení školního roku. Ze závěrů vyvodí důsledky, ve spolupráci s kolektivem upraví program a změní podmínky k naplňování cílů pro další školní rok.

 1. Evaluační činnosti

Evaluační činnosti, které na naší MŠ probíhají:

  • Hodnocení (diagnostika) dětí                     - 2x ročně
  • Hodnocení činností během dne                 - poznámky učitelek v třídní knize
  • Evaluace tematického bloku                                  - 1 x týdně
  • Charakteristika a evaluace třídy                - na konci školního roku
  • Hodnocení školního roku
  • Hodnocení podmínek před.vzdělávání     - 1x ročně

Metody hodnocení a evaluace:

 • pozorování a opakované pozorování
 • rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči
 • rozbor herních aktivit dítěte
 • rozbor procesu učení (vhodnost využití did. her)
 • úroveň komunikace
 • rozbor konkrétních prací dětí
 • rozbor dokumentace dítěte
 • rozbor chování a jednání dítěte ve skupině
 • rozbor vlastní pedagogické aktivity
 • rozbor podmínek vzdělávání
 • dotazníky, porady

Výchovně vzdělávací práce

Cíl: hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaným metod a forem práce, hodnocení cílů, které si stanovila, diagnostika dětí, charakteristika a evaluace třídy, hodnocení uplynulého školního roku

Časové rozvržení: hodnocení činností během dne – denně, 1x týdně tematické bloky, 2x ročně diagnostika dětí, 1x ročně charakteristika a evaluace třídy, vlastní hodnocení školy – 1x za 3 roky

Techniky: pozorování a opakované pozorování, slovní hodnocení, rozbor herních aktivit dítěte, rozbor konkrétních prací dětí, rozbor chování a jednání dítěte ve skupině, rozbor vlastní pedagogické aktivity, hospitace, porady

Odpovědnost: pedagogické pracovnice, ředitelka

Osobní rozvoj pedagogů

Cíl: odborný růst, uplatnění nových poznatků ve vlastní práci

Časové rozvržení: 1 – 2 x ročně účast na DVPP, průběžně

Techniky vyhodnocování: DVPP, samostudium, porady, setkání učitelek z jiných MŠ

Odpovědnost: pedagogické pracovnice

Spolupráce s rodiči a veřejností

Cíl: vhodné formy vedoucí k úspěšné spolupráci

Časové rozvržení: 1 x ročně

Techniky vyhodnocování: rozhovor s rodiči, společné akce s rodiči, prezentace MŠ na veřejnosti, dotazníky

Odpovědnost: pedagogické pracovnice, ředitelka

Podmínky ke vzdělávání

Cíl: hodnocení vybavení školy, tříd, zahrady, personální zabezpečení, vytvořit přátelské a pohodové prostředí

Časové rozvržení: 1x ročně

Techniky vyhodnocování: porady, kontrolní činnost, dotazníky, rozhovory, rozbor podmínek vzdělávání

Odpovědnost: všichni zaměstnanci

                     
Hodnocení tematických celků a sebehodnocení práce učitelky    
                     
Třída:                    
Rok/měsíc:                  
Týden       1. týden     2. týden   3. týden
Téma týdne                  
                     
                     
Co se děti naučily?                  
(dílčí cíle, směřování                
ke kompetencím)                  
                     
O jaké činnosti projevovaly                
děti zájem. Bylo téma přínosné, v jakém směru?                
                   
                     
Zvolila jsem vhodné metody a                
prostředky?                  
                     
Byl dán dětem prostor pro                
tvořivost a vlastní aktivity,                
samostatnost?                  
                     
Byl dán prostor pro spolupráci                
s rodiči a jinými institucemi?                
                     
Co mi přinesly informace                
hodnocení dětí?                  
                     
Závěry, poznámky                  
                     
                       

 

Charakteristika třídy v MŠ

Charakteristika třídy…………………………………školního roku:………………..

Stav dětí k 1.9. celkem: ……………..z toho chlapců……………dívek………………

Počet dětí k 1.září:    2 letých:…………..

                                   3 letých:…………..

                                   4 letých:………….

                                   5 letých:………….

                                   6 letých:………….

                                   7letých:…………..

                                   jiný věk:………….    

Počet dětí s odkladem školní docházky:………..

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:………………………..

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem……………………..

Počet dětí se zdravotním postižením……………………………..

z toho dětí s

·           mentálním postižením………………..

·           zrakovým postižením…………………

·           sluchovým postižením………………..

·           tělesným postižením………………….

·           vadou řeči…………………………….

·           kombinovaným postižením………….

·           poruchou chování……………………

·           nevhodným sociokulturním prostředím……………

Počet dětí s vadnou výslovností (drobnější vady řeči = dítě není zařazeno jako integrované)…………

Průměr docházky dětí za školní rok:……………….

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: ………………

(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče)

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí: ………………,

s průměrnou inteligencí…………….

s podprůměrnou inteligencí:……………

Počet talentovaných:…………………

Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích:

Německý jazyk……………..

Anglický jazyk……………..

Flétnička……………………

Taneční kroužek…………….

Výtvarný a pracovní……….

Individuální logopedická péče…………….

Počet dětí vyrovnaných, klidných……………..,

průměrně temperamentních…………

Živých, neklidných ……………………..

Rodinná péče o děti:

velmi dobrá……………., dobrá……………, nedostatečná………………

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha:

Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu………, mytí rukou…….., používají kapesníku………., samostatně používají WC…………., stolování včetně příboru………., úprava zevnějšku………, samostatné svlékání…………., samostatné oblékání…………, klička na tkaničce…………., správné držení tužky…………..

V průběhu školního roku ze třídy odhlášeno………… dětí

V průběhu školního roku do třídy přihlášeno………… dětí

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u……………dětí.

Akce pořádané pro děti i rodiče během školního roku:

-         Schůzka pro rodiče

-         Divadlo v knihovně

-         Divadlo v MŠ …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

-         Vystoupení ZUŠ ………………………………………………………………………...

-         Akce pro rodiče …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

-         Focení dětí ………………………………………………………………………………

-         Návštěva Mikuláše, Vánoční nadílka v MŠ, Velikonoční koledování, pálení čarodějnic, den dětí

-         Den s Hasiči a Policií …………………………………………………………………...

-         Školní výlet ……………………………………………………………………………..

-         Masopustní karneval

-         Vynášení Moreny

-         Beseda pro rodiče budoucích prvňáků…………………………………………………..

-         Návštěva ZŠ

-         Návštěva prvňáků ZŠ v MŠ …………………………………………………………….

-         Plavecký a lyžařský výcvik

-         Návštěva různých výstav…………………………………...............................................

-         Ostatní …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EVALUACE

Evaluační záznam učitelky ………………………………………

Školní rok ……………………..                              třída ………………………….

Počet a věk dětí …………………………..

Svou pedagogickou činností se mi podařilo naplňovat s dětmi ve třídě tyto očekávané výstupy:

1.OBLAST - DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ)

                

VÝSTUPY

Bod. hodnocení

1 – 5 ( max.5 )

Zachovávat správné držení těla  
Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí  
Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  
Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku  
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály  

Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

 
Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem  

Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy

Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

 
Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami  

V čem a jak zkvalitnit :

 

2.OBLAST – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ)

VÝSTUPY

Bod. hodnocení

1 – 5 ( max. 5 )

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách

 

Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

Domluvit se slovy, porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku

Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti

 

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

 

Záměrně se soustředit a udržet pozornost

Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit

 
Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)  

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci

 

Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

 
Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat  

Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

 
Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film  

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívatzkušeností k učení

Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 
Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině  

Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci

Podílet se na organizaci hry a činnosti

 
Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, uvědomovat si svoje možnosti a limity, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokrok (sebehodnocení)  

Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním

 

V čem a jak zkvalitnit :

 

3.OBLAST – DÍTĚ A TEN DRUHÝ (INTERPERSONÁLNÍ)

VÝSTUPY

Bod. hodnocení

1 -5 ( max. 5 )

Navazovat kontakty s dospělým, Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, Spolupracovat s ostatními  

Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 
Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené  
Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná  
Respektovat potřeby jiného dítěte  

V čem a jak zkvalitnit :

 

4.OBLAST – DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ)

VÝSTUPY

Bod.hodnocení

1 – 5 ( max. 5 )

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  

Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování

 
Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat  

Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy

 

Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

 
Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální  

V čem a jak zkvalitnit :

 

5.OBLAST – DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ)

                                               VÝSTUPY

Bod. hodnocení

1 -5 ( max.5 )

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí  

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 
Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný  

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

 
Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat  

Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

V čem a jak zkvalitnit :

 

DVPP : ………………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

Dne ……………………………           

 

 

         


 


MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

HRADISKOVÁ 619, JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Č.j: 3/2016 RE

Platnost: 1.3.2016

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád upravuje

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
 • provoz a vnitřní režim školy,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Přijímání dětí do mateřské školy

 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.
 • Ředitelka stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis dětí do MŠ probíhá v měsíci květnu. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách školy a na informační tabuli města. Žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout ve školce, nebo stáhnout z webových stránek MŠ.
 • Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé.
 • Do třídy MŠ se mohou zařazovat také děti od dvou let věku (na základě pediatra, nejde-li dítě zařadit do jeslí) a děti zdravotně postižené, tj. smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami (po projednání s odborným lékařem).
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.
 • Ředitelka stanoví do jednoho měsíce den, kdy se rodiče dostaví do mateřské školy a vyzvednou si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. V tento den proběhne krátká informační schůzka, kde rodiče obdrží Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
 • Rodič může využít adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).
 • Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celou dobu docházky do MŠ.
 • Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.
 • Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst

Ředitelka Mateřské školy Hradisková, Jablonné nad Orlicí stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě                      

s odkladem povinné školní docházky                                                                15b.                                                                                       

 1. Trvalý pobyt dítěte v městě Jablonné nad Orlicí a spádové obci Sobkovice         15b.

                                                                                                                          

 1. Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 5 let                                                                   12b.
 1. Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 4 let                                                                      10b.

                                                                        

 1. Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 3 let                                                                       8b.
 1. Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 3 let                                                                   5b.
 1. Dítě, které má k 1.9. daného roku v MŠ sourozence                                                    3b.
 1. Dítě, které se zúčastnilo zápisu v předchozím roce a nebylo                               1b.

pro velký počet přihlášených přijato

Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se bude ředitelka MŠ řídit výsledkem součtu jednotlivých bodů.

V případě volného místa na druhém pracovišti, může být dítě se souhlasem zákonných zástupců umístěno tam.

Evidence dítěte

 • Po přijetí dítěte do MŠ předají v den nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci učitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu ošetřující lékař dítěte.
 • Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon…….).
 • Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola Hradisková poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

Hradisková 619, 56164 Jablonné n.O.

Jablonské nábřeží 8, 561 64 Jablonné n.O. – odloučené pracoviště

Pracoviště MŠ Hradisková 619

Celodenní provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin

Počet tříd: 3

Zahájení provozu – I.třída Berušky – děti se zde schází do 7.30 hodin

Ukončení provozu – na všech třídách

Organizace dne:

6.30 – 7.30    scházení dětí, ranní hry

7.30 – 9.40    ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné, jazykové atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina

9.40 – 11.40  pobyt venku

11.40 – 12.20           hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12.20 – 14.10           poslech, relaxace, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14.10 – 14.40           hygiena, Tv chvilka, svačina

14.40 – 16.00           spontánní a skupinové hry dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální plánované činnosti

Pracoviště MŠ Jablonské nábřeží 8 - odloučené pracoviště

Celodenní provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin

Počet tříd: 2

Zahájení a ukončení provozu – na všech třídách

Organizace dne:

6.30 – 7.30    scházení dětí, ranní hry

7.30 – 9.45    ranní hry, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné, jazykové atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina

9.45 – 11.45  pobyt venku

11.45 – 12.20           hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12.20 – 14.10           poslech, relaxace, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14.10 – 14.40           hygiena, Tv chvilka, svačina

14.40 – 16.00           spontánní a skupinové hry dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální plánované činnosti

Režim je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících aktivit. Pevně je stanovena pouze doba pobytu venku a doba podávání jídla. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Obsah předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
 • Vyučovacím jazykem je jazyk český.
 • Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 • ŠVP PV vydává ředitelka školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu a který je vyvěšen v šatně na každém pavilonu, ve vestibulu na odloučeném pracovišti.
 • Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.
 • Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky.
 • Pedagogičtí pracovníci se při své práci řídí Minimálním preventivním programem, kdy působíme na děti v oblasti preventivních výchovy. Cíle tohoto programu jsou: výchova ke zdravému životnímu stylu, zvyšovat odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, podporovat osobnostní a sociální rozvoj dětí, zapojování a spolupráce rodin s mateřskou školou, funkční informační systém a vytváření a distribuce metodických materiálů.
 • Pobyty dětí venku se realizují podle počasí na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum).
 • Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (lyžařský výcvik, předplavecký výcvik….). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

Organizace předškolního vzdělávání

 • Zapsané děti jsou rozděleny do tří tříd – třída I. Berušky, třída II. Koťátka a třída III. Sluníčka. Do všech tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků, děti tedy nejsou rozděleny podle věku.

Na odloučeném pracovišti jsou děti rozděleny do dvou tříd – třída I. Včeličky a třída II. Sovičky. Do třídy Soviček jsou zařazeny děti předškolního věku a do třídy Včeliček děti mladší. Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu.

 • Provoz MŠ je celodenní od 6.30 do 16.00 hod., rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 16.10 hod. opravdu uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.00 hod.).
 • Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8.30 hod,.pak se z bezpečnostních důvodů zamyká. Prosím zvoňte!!!!! Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.
 • Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedají v 11.30 hod.

Děti obědvající v MŠ: v době od 12.10 hod. do 12.30 hod.

 • Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období

zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny,,                    může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

 • Nepřítomnost dítěte musí rodič pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně nebo telefonicky do 7.30 hod.. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem.
 • Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku.) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.
 • Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.
 • Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.
 • Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.
 • Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách ve vestibulu nebo v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.
 • Dítě v MŠ potřebuje:

           celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky (bačkory),

           pláštěnku. Děti musí mít své věci označené, podepsané.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 • Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ.
 • V době hlavních prázdnin je MŠ na dobu 5 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených zaměstnanců.
 • Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.
 • Zákonní zástupci se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.
 • Pokud zákonní zástupci využívají předadaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
 • Zákonní zástupci se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
 • Zákonní zástupci jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, popřípadě na školní zahradě.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 • Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu, pro ojedinělé případy – lístek s datumem, jménem). Pokud chtějí zákonní zástupci dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku o zvláštní tiskopis.
 • Zákonní zástupci mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.
 • Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti.
 • Zákonní zástupci mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.
 • Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme!!
 • Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy !
 • Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

Zákonní zástupci plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa.
 • K zajištění bezpečnosti dětí mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.
 • Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka.
 • Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 • Mateřská škola zajišťuje vyhledávání, posuzování a vyhodnocení rizik a prokazatelně provede poučení o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se dítě účastní po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy (nenechávají své děti pobíhat po schodech apod.)

První pomoc a ošetření

 • Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
 • V případě úrazu nebo jiné zdravotní příhody poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled
 • Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu

Definování školního úrazu:

 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

V celém objektu mateřské školy je zákaz požívání alkoholu, dalších návykových látek a kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.
 • Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy.
 • Děti s odkladem školní docházky jsou dle školského zákona povinni platit úplatu
 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok částku 350,-Kč na jedno dítě a měsíc.
 • Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září   do 31. srpna .
 • Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Je hrazena v hotovosti vedoucí ŠJ v určený den. Oznámení o vybírání je vždy včas vyvěšeno v šatně na  každém pavilonu a na webových stránkách školy.
 • V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 pracovních dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
 • V době letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu je provoz mateřské školy na 5 týdnů přerušen. Přesné datum přerušení provozu MŠ oznámí rodičům ředitelka MŠ v měsíci dubnu. Úplata za tyto dva měsíce činí 350,-Kč, i v tom případě, že dítě bude navštěvovat MŠ pouze v srpnu nebo červenci a to i třeba jediný den. Úplata 0 ,-Kč platí pro děti, které budou odhlášeny na oba měsíce.
 • Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. V případě neuhrazení úplaty má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Stravné činí: celodenní – 27,- Kč,

děti s odloženou školní docházkou – 32,- Kč

 • Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebo v ten den nejpozději do 7.30 hod. ústně, telefonicky do  MŠ. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien.důvodů zlikvidováno.
 • V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 2 následující dny, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.
 • Stravné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny. V případě neuhrazení nákladů má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.
 • Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.
 • Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Další práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.
 • Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.
 • Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé
 • Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte.
 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy.
 • Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.
 • Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.

Práva a povinnosti dětí

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit .....)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny....... )
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo dostávat i projevovat lásku ...)
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu náboženství apod...,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si ....)
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo na chování přiměřené věku .....)
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • Dítě má povinnost zacházet s nábytkem, zařízením i hračkami MŠ ohleduplně, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.

                                                                  

                                                                                           Bc. Lenka Prokopcová

                                                                                                 ředitelka MŠ

PLÁN PROVOZNÍCH PORAD

Srpen

 • Školení BOZP, proškolení v oblasti PO
 • Organizace provozu školního roku
 • Zajištění ochranných pomůcek pro nový školní rok
 • Materiální zajištění provozu školy
 • Čerpání FKSP
 • Aktuální problémy

Listopad

 • Organizace provozu o vánočních svátcích
 • Rozpočet MŠ
 • Aktuální problémy

Březen

 • Příprava zápisu do MŠ
 • Čerpání FKSP
 • Organizace školních výletů
 • Plány dovolených
 • Aktuální problémy

Červen

 • Plány dovolených
 • Organizace provozu o prázdninách
 • Upřesnění úklidových činností o prázdninách
 • Péče o květiny v době uzavření MŠ
 • Aktuální problémy

 


PLÁN PEDAGOGICKÝCH PORAD

Srpen

 • Seznámení se Školním vzdělávacím programem
 • Předání dokumentace třídy
 • Organizační záležitosti, aktuální problémy
 • Program vzdělávání učitelek pro 1.pololetí
 • Konzultace nad třídními vzdělávacími programy
 • Logopedie

Listopad

 • Plnění ŠVP , TVP – připomínky
 • Organizační záležitosti, aktuální problémy
 • Individuální plány – odklady d.

Leden

 • Plnění ŠVP, TVP – připomínky
 • Výsledky kontrolní a hospitační činnosti
 • Školní zralost, OŠD
 • Organizační záležitosti, aktuální problémy
 • Vzdělávání učitelek pro 2.pololetí

Duben

 • Jak se nám daří a pracuje – připomínky
 • Výhled na další školní rok ( odchody do ZŠ, nové děti ..)
 • Organizační záležitosti, aktuální problémy

Červen

 • Hodnocení ŠVP, podklady pro analýzu
 • Výsledky kontrolní a hospitační činnosti
 • Hodnocení vzdělávání pedagogů – přínos do praxe
 • Organizace příštího školního roku
 • organizační záležitosti, aktuální problémy

 


PLÁNOVANÉ MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ NA DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ 2012 - 2018

DRUH                                                                                               NÁKLADY

Výměna šatnových bloků na odloučeném pracovišti                  80.000,00

Výměna dětského nábytku I. – III. pavilon                                     300.000,00

Nové podlahové krytiny I.- III.pavilon                                              300.000,00

Nové sociální zařízení na odloučeném pracovišti                                    100.000,00

Dovybavení zahrad                                                                         200.000,00 - částečně

Obnova nádobí, oprava kuch. vybavení                                        20.000,00 - částečně

Nákup nového ložního vybavení                                                     50.000,00 - částečně

Obnova pracovních stolů pro pedagogy                                       20.000,00


 

 

bez nzvu

 

 

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.