MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

HRADISKOVÁ   619, JABLONNÉ   NAD   ORLICÍ

 PSČ 561 64, tel.:465 642 291, ms.hradiskova @atlas.cz  

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADISKOVÁ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (pandemie covid-19)

Úvod

Tento dokument vychází z materiálu s názvem Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaného 30. 4. 2020 MŠMT a je sním v souladu.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky obou pracovišť MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Délka provozu mateřské školy

Na obou pracovištích bude od 18. 5.2020 tento provoz:    

Hradisková školka od 6.45 do 15.30 hod ve všech třídách

Nábřežní školka od 6.45 do 15.30 hod pouze třída Soviček.

Provoz obou pracovišť je zkrácen do odvolání z důvodu personálního zajištění.

                                                                                                                                 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku akutního onemocnění (kašel, rýma, teplota)
 • Paní učitelky mají nárok nepřijmout dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění
 • Do MŠ si děti nesmí do odvolání nosit hračky z domova (ani na spaní ) !!!!!
 • Čistou a podepsanou roušku bude mít dítě uloženou v igelitovém sáčku ve své přihrádce v šatně MŠ
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Při vstupu do MŠ bude doprovázejícím osobám k dispozici na viditelném místě prostředek pro dezinfekci rukou.
 • Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • Akce MŠ (dětský den, rozloučení s předškoláky,…) a výlety se do konce školního roku nedoporučují pořádat. Již naplánované akce se prozatím ruší.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Žádáme rodiče, aby děti přivedli do 8.30 hod., pak se z bezpečnostních důvodů zamyká a společné prostory MŠ se dezinfikují
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 • Po přezutí, převlečení a předání dítěte paní učitelka ošetří dítěti ruce dezinfekcí
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Stravování

 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce a následně je paní učitelky vydesinfikují
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají.

Základní pravidla při provádění úklidu

 • Před znovuotevřením MŠ bude proveden důkladný úklid a dezinfekce prostor a hraček.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, hračky, pomůcky, podlahy používaných prostor, WC,…).
 • Pro čištění a dezinfekci se používají virucidní dezinfekční prostředky
 • Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • V odpadkových koších musí být vyjímatelné jednorázové pytle.
 • Úklidový personál je o zpřísněných podmínkách úklidu poučen.

Co dělat při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s     dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.

Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí ve škole.

Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.

Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek.

Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

V den nástupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato již podepsaná a vyplněná prohlášení (ke stažení na webových stránkách školy):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, rýma, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!!!!

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Výjimka je stanovena pro učitele v mateřské škole. V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním ochranným pracovním prostředkem. V dalším odkazujeme na stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

                                       

Co připravit před znovuotevřením školy

MŠ a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

MŠ bude zákonné zástupce prostřednictvím webových stránek MŠ informovat o:

 • Organizaci předškolního vzdělávání, provozu školy a hygienických opatření
 • Povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení se stanovením rizikových skupin.

Bc. Lenka Prokopcová

                                                                                                               Ředitelka MŠ

Vyvěšeno dne 5.5.2020

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.