O co se snažíme

NA SVĚTĚ JE STEJNĚ DOBŘE JAKO VE ŠKOLCE

Veškeré naše snažení směřuje ve své podstatě k tomu, aby děti čas strávený v mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno, aby byly uspokojovány jejich potřeby, naplňovány jejich touhy, aby se každé ráno do svých BERUŠEK, KOŤÁTEK A SLUNÍČEK těšily a samozřejmě se naučily spoustu věcí potřebných proživot v dnešním složitém světě.

 Základním východiskem pro naši práci je filosofie Mateřské školy podporující zdraví, která v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu usiluje o proměnu pedagogického přístupu k dítěti, o změnu ve vnímání každého dítěte jako jedinečné osobnosti. Pomocí hlavně prožitkového učení vytváříme u dětí kompetence, jejichž součet definuje dítě, které mateřskou školu opouští, jako osobnost, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá, s vlastním rozumem, schopná dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, osobnost přizpůsobivá, odvážná a také zodpovědná, ochotná nejen přijímat, ale také dávat, schopná dále se rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

A pokud se nám tato práce bude dařit a naše děti takové budou, je to pro každou paní učitelku to nejlepší vysvědčení za její práci.

Prostě chceme dosáhnout toho, aby byly děti do života vybaveny mimo jiné také pocitem,  že  NA SVĚTĚ JE STEJNĚ  DOBŘE JAKO VE ŠKOLCE .

 

         


ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE   

  Vzdělávání v naší mateřské škole je uskutečňováno po celý den ve dvou blocích, ranním a odpoledním, a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.


            Naše koncepce vychází z přirozené zvídavosti dětí, snažíme se ,aby připravené aktivity přinášely dětem radost, uspokojení, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti, rozvíjelo fantazii a přinášely stále nové poznatky. Vzdělávání je cílevědomé, založené na didaktických činnostech při hrách, dramatizacích, využívajících hodně pohádek a příběhů „ze života" a na prožitkovém učení při praktických činnostech dětí. Do tohoto vzdělávání se budeme snažit nenásilnou formou zapojovat rodiče dětí zadáváním malých „domácích úkolů", při organizování exkurzí, při organizování společných akcí apod. Při vzdělávání pracujeme skupinově, v malých skupinách i individuálně.
            Na jednotlivých třídách pracujeme podle rámcových témat, která vycházejí z cílů našeho projektu, která jsou zadána v našem ŠVP. Paní učitelky se na práci s dětmi připravují týdně a vypracují si TVP tak, aby splnily koncepci školního vzdělávacího programu „Pojďme společně poznávat svět".

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.