Hodnocení dotazníkového šetření pro rodiče,

které proběhlo v měsíci dubnu 2019
na odloučeném pracovišti Jablonské  nábřeží

Rozdaných dotazníků: 42 ks

Vrácených dotazníků: 18 ks

Účast:  42,85 %

Otázka č. 1

Rodiče hodnotí budovu MŠ pozitivně. Vnímají ji jako čistou, vkusně vyzdobenou – jsou spokojeni. Nebyla žádná negativní reakce.

Otázka č. 2

S vybavením školní zahrady jsou téměř všichni spokojeni. Vzhledem k její velikosti není možné na ní umístit více herních prvků pro děti. Rádi bychom zachovali i volnou travnatou plochu k míčovým hrám a umístění sezonních věcí k dětským hrám (vodní svět, stan, fotbalové branky, atd. …)

Otázka č. 3

Informovanost rodičů o plánovaných akcí je hodnocena kladně. Nástěnka ve vestibulu školky je přehledná. Velice kladně je ohodnoceno, že informace jsou vyvěšeny s dostatečným předstihem.

Ve dvou případech byla zmínka o nepřehlednosti informací na webových stránkách školky.

Opatření:

Bylo by dobré vědět konkrétně jak je nepřehlednost myšlena, aby mohla být provedena náprava. Případnou možnost projednám se správcem webových stránek.

Otázka č. 4

Míra informovanosti učitelek o problémech dětí směrem k rodičům je dostatečná. Jiná odpověď v dotaznících nezazněla. Rodiče oceňují, že se učitelky snaží společně s nimi najít řešení, které povede ke spokojenosti obou stran.

Otázka č. 5

V činnostech,  které mají děti rády, se často opakovalo:

doma – kreslení, malování, stolní hry, společenské hry, puzzle, hra na tabletu

V MŠ – tvoření – malování, kreslení, modelína, cvičení, pobyt na zahradě

Otázka č. 6

Akce pořádané školkou pro rodiče a děti jsou hodnoceny velice pozitivně. Rodiče je vítají, jsou spokojeni s jejich organizací, přípravou, tématy akcí (Den země, Čarodějnické odpoledne, Rozsvícení stromečku, ….)

Otázka č. 7

V otázce zdali rodiče čtou ŠVP, který je uložen na šatnách tříd dotázaní odpověděli následovně:

ANO – 12

NE – 4

ZBĚŽNĚ – 2

Podle odpovědí se domnívám, že si někteří pletou ŠVP s plánem týdne.

Opatření:

V září, na první schůzce pro rodiče se zaměřím na to, abych rodičům lépe vysvětlila rozdíl mezi těmito dokumenty.

Otázka č. 8

Na otázku, co rodičům ve školce pro své děti chybí, bylo nejvíce odpovědí – nic, je zde vše potřebné, nevím o ničem,…

Ve dvou dotaznících byla odpověď – logopedická průprava.

A ve dvou dotaznících – výuka cizího jazyka.

Opatření:

Logopedické chvilky jsou zařazeny každý den do řízených činností při práci s dětmi. Děti s IVP mají při individuální činnosti zařazenou mimo jiné i logo chvilku, kde se asistent cíleně dítěti věnuje – rozvíjí oblast slovní zásoby, svoji správnou výslovností mu jde příkladem, vzájemnou komunikací nad obrázky a knihami rozšiřují nejen všeobecný přehled – ale právě nedostatky v oblasti logopedie.

O zařazení výuky cizího jazyka se zatím neuvažuje.

Otázka č. 9

Zdali zatěžují rodiče domácí úkoly?

- stejné a jednoznačné odpovědi – nezatěžují

- v několika odpovědích je naopak vítají, jako dobrou přípravu na školu

Otázka č. 10

Oslovili jsme rodiče s prosbou, co mohou škole nabídnout – ve smyslu spolupráce a podpory. Nejvíce nabídek bylo v oblasti darování kancelářských papírů, pastelek. Darování zachovalých nepotřebných hraček. Dále pomoc při stěhování v případě malování školky, nabídka drobných oprav, drobné údržbářské práce.

Otázka č. 11

- nerada bych se dopustila špatné informace při vyhodnocení této otázky…Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit? …proto si dovolím odpovědi z dotazníků citovat

- vážím si trpělivosti všech p.učitelek a děkuji za milou péči o mou dceru

- s chodem školky jsme velice spokojeni, všechny paní učitelky jsou příjemné, vstřícné a mají pochopení

- v MŠ Nábřežní jsme moc spokojení. Velmi chválíme p.kuchařku za pěkná a dle dcery chutná jídla, jako rodiče za zdravá jídla. Velký palec nahoru všem p.učitelkám

- pochválit všechny co se snaží se dětem věnovat a naučit je vše nové. Asi to není jednoduché tolik ďáblíků pohromadě uhlídat. Ale vy si poradíte. U výkresů jsou super popisky, jaké techniky jsou použity, co se procvičuje

- děkujeme za to, že jste a pěkně se věnujete dětem. Je to chvályhodné…

- ano, jsem moc vděčná, že dcera chodí právě do Nábřežní školky, kde je opravdu skvělý kolektiv pí. Učitelek. Velký dík paní učitelce Míše za skvělý přístup v začátcích našeho působení ve školce. Pro mě je nesmírně důležité vědět, že dcera je v klidném a bezpečném prostředí. Děkuji Vám dámy.

- naše dítě navštěvuje Nábřežní školku, kde se mi líbí styl výuky a pocit rodinného kolektivu pro děti. Kdybych mohla i já bych sem ráda chodila.

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas k vyplnění dotazníků. Vážíme si všech odpovědí a názorů, které nám byly sděleny. Upřímnou radost  nám udělala skutečnost, že jsme nezaznamenali žádný velmi negativní postřeh a že naše práce a činnost je vnímána pozitivně.  Přínosem jsou pro nás ale i kritické informace. Upozorňují nás na nedostatky. Je dobré vědět, kde máme slabá místa a kde je potřeba náprava.

Za kolektiv všech zaměstnanců

Odloučeného pracoviště Hradiskové školky

Jablonské nábřeží

Zapsala Křičenská Pavla

Dne 1. 7. 2019

 

   

 

       

 

   

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  HRADISKOVÁ

                                 HRADISKOVÁ 619,  JABLONNÉ   NAD   ORLICÍ

                                                

Hodnocení dotazníkového šetření pro rodiče,
které proběhlo v období – duben 2019

Rozdaných dotazníků: 60 ks

Vrácených dotazníků: 30 ks

Účast: 50 %

Otázka č. 1 a 2

Převážná většina odpovídajících rodičů je s výzdobou a vybavením MŠ spokojena. Na zahradě je navrhováno více prolézaček a dalších herních prvků.

Čistota v MŠ je také v pořádku.

Přijatá opatření:

V posledních pěti letech byly na zahradu zakoupeny tyto produkty:

-         lanová stezka (39.978,- Kč)

-         2 pružinová houpadla (25.243,- Kč)

-         další díl průlezky Housenky (29.016,- Kč)

I nadále chceme zahradu zvelebovat a doplnit o další herní prvky, bohužel jsme však závislí na finančních prostředcích a také každý herní prvek musí mít platný certifikát

 

Otázka č. 3 a 4

Informovanost rodičů o akcích MŠ prostřednictvím cedulí vyvěšených v šatnách a články na webových stránekách MŠ je dostatečná a rodiče s touto formou souhlasí.

Pokud se jedná o informace ohledně dětí, je toto zajištěno pomocí individuálních rozhovorů ředitelky nebo učitelek s rodiči. Tato forma většině rodičů vyhovuje.

Přijatá opatření

Někteří z rodičů podotýkají, že pokud se nezeptají, tak jim nikdo nic neřekne. Pokud jim paní učitelky nemají potřebu něco sdělovat, znamená to, že je vše v naprostém pořádku, jelikož drobné konflikty si řešíme přímo ve třídě společně s dětmi. Paní učitelky informují rodiče pouze o závažných problémech, které se vyskytnou a kde je velmi důležitá spolupráce s rodiči. K takovým situacím, naštěstí, nedochází moc často!

V září 2019 na informační schůzce paní ředitelka opět rodičům zdůrazní, aby se s jakýmkoli problémem obrátili na učitelky, nebo přímo na ni. Případná nedorozumění se vždy dají vyřešit nebo vysvětlit.

 

 

Otázka č. 6 a 8

S akcemi, které pořádáme pro rodiče a děti je většina rodičů spokojena a dostačující je i jejich počet během školního roku.

Činnosti, které rodiče v MŠ postrádají, byly jmenovány jazykové kurzy pro děti, jóga, saunování, logopedie a dopravní hřiště.

Přijatá opatření

Paní učitelka jógy je bohužel na Mateřské dovolené, tudíž kroužek jógy musel být zrušen. Do budoucna zkusíme s paní učitelkou opět spolupracovat. Logopedii p. učitelka Hrdinová ukončila z důvodu velmi malého zájmu rodičů o nápravu řeči jejich dětí. A také proto, že v Jablonném nad Orlicí tuto službu bezplatně nabízejí dvě vystudované paní doktorky logopedie.

Saunování a dopravní hřiště je bohužel mimo naše finanční možnosti.

 

 

Otázka č. 7

ŠVP MŠ četli až na pár vyjímek všichni rodiče, kteří odevzdali dotazník.

Přijatá opatření

Není zapotřebí

 

 

Otázka č. 9 a 10

Občasné domácí úkoly pro děti rodiče příliš nezatěžují, někteří i navrhují jejich vyšší počet.

Někteří rodiče nám nabízejí svou pomoc ve formě sponzorských darů, pomoci při opravě nebo úpravě MŠ, zahrady, exkurze, donáškou různého výtvarného materiálu, hraček, odrážedel apod.MOC DĚKUJEME !

Přijatá opatření

Na pedagogické radě paní ředitelka oznámí pedagogickému personálu názor rodičů ohledně úkolů, a přenechá jejich četnost na zvážení učitelek jednotlivých tříd.

Na webových stránkách je vyvěšen ČLÁNEK, kde je podrobně rozebráno, jak nám mohou rodiče konkrétně pomoci – je průběžně aktualizován. Sami rodiče se mohou domluvit přímo s p. učitelkami na třídách.

Pokud někdo přijde s konkrétním návrhem, budeme moc rádi. Přijmeme jakékoliv pozvání na exkurzi.

 

 

Otázka č. 11

Většina rodičů, kteří odevzdali dotazník je s naší prací spokojena – děkujeme za pochvalu, moc potěší. Objevilo se pár připomínek ohledně docházky nemocných dětí do MŠ, odměňování pomocí bonbónů, že jsou děti z vycházky špinavé a obsah jídelníčku.

Přijatá opatření

Ohledně docházky nemocných dětí do MŠ, byly zakoupeny informační plakáty, které budou vyvěšeny na začátku školního roku v každém pavilonu. A jako každý rok, bude na tento závažný problém při zářijové schůzce paní ředitelka upozorňovat a apelovat na rodiče. Na pedagogické radě probereme odměňování pomocí bonbónů a společně vymyslíme jinou formu. V případě, že si nepřejete, aby Vaše dítě dostávalo bonbóny, oznamte to prosím učitelkám na třídě. Ohledně vycházek – s dětmi je potřeba chodit do volné přírody, pobyt venku je k tomu určen a oblečení dětí by mělo být dle školního řádu k této činnosti přizpůsobeno. Slouží k tomu, aby si děti neustále zlepšovaly a rozvíjely svou hrubou motoriku, poznávaly své okolí, naučily se souznít s přírodou – probíhá prožitkové učení. Bohužel se při těchto činnostech stane, že se ušpiní. Mějte, proto prosím, oblečení pro pobyt venku a náhradní oblečen na místě k tomu určeném. Obsah jídelníčku byl řešen s paní vedoucí stravování.

Zpracovala ředitelka MŠ Bc. Lenka Prokopcová

Tato zpráva byla schválena Pedagogickou radou dne 24.6.2019

 

 

Otázky v dotazníku : 

1.    Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota)

2.    Jaká je vybavenost školní zahrady?

3.    Jste dostatečně informováni o plánovaných akcích MŠ?

4.    Jste dostatečně informováni o plánovaných akcích MŠ?

5.    Jaké činnosti má Vaše dítě nejraději? Doma, V MŠ

6.      Jaký máte názor na akce rodičů s dětmi? Jste spokojeni s jejich organizací?

7.    Četli jste Školní vzdělávací program MŠ, který se nachází v šatně jednotlivých tříd?

8.    Které činnosti Vám chybí v MŠ, uveďte příklad?

9.    Jak hodnotíte domácí úkoly pro rodiče a děti, nezatěžují Vás?

10. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (Např. pomoc při úpravě a vybavení školní    zahrady, oprava poškozené malby, malování, oprava školního nábytku, zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary jak finanční, tak ve formě pastelek, papírů, hraček aj.)

11. Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit?

 

IMG 20190625 095102 

Co se dělo v úterý 25.6.2019 v Mš Hradisková?

Dnes to tady troubí, houká,

občas něco zasyčí.

Copak se to tady děje?

Ve školce jsou HASIČI.

Vyprávěli o požáru,

jak se máme správně chovat.
Pak šli ještě rychle, honem
paní učitelku Anežku zachraňovat.

Nakonec jsme vyzkoušeli,
jak fungují hadice.
Hasiči nás postříkali,
smáli jsme se velice.

Za rok zase na shledanou,
už tedˇ se moc těšíme ,

Za nevšední zážitek všem  hasičům
a paní policistce děkujeme !

   

 

 DSCN8111

 

      I my v Mš Hradisková jsme se dnes  ve čtvrtek 27. června 2019 myslím důstojně rozloučili s našimi předškoláčky. Slavnostní chvilku s královnou s opravdovým mečem  jsme si opravdu užili.  Tentokrát se to neobešlo i bez slziček lítosti, že již bezstarostné bytí ve školce končí.
Všem dětem přejem ještě  jednou touto cestou úspěšné vykročení  v září do 1. třídy ZŠ !!!

 

Další foto tady!Další foto tady!

 

65146022 445319356058472 5977981674393174016 n

        V úterý 25. 6. 2019 jsme si společně s dětmi a rodiči užili krásné odpoledne. Po oficiálním pasování předškoláčků na velké školáky, předání knížek na památku, gratulacích a milých kytiček od dětí, jsme se všichni společně vrhli na zábavu. Děti si připravily krátký program pro rodiče a pak už přišly na řadu naše úkoly, které jsme si pro rodiny připravili. Malování a krmení poslepu, rovnání sirek do krabičky jednou rukou, překážková dráha i soutěž v posílání misky s vodou nad hlavou, kterou jak děti tak i rodiče ve velkém horku ocenily  Překvapením pro rodiče byly rozkvétající se lekníny v bazénku a pro děti jsme měli přichystaný dort, který jsme si společně s velkou chutí snědli. Poseděli jsme s rodiči nad kávou a mile si popovídali o dětech i jiných radostech  Na závěr se všechny děti zchladily v bazénku, pobíhaly pod zavlažovačem a myslíme si, že si svůj velký den náramně užily. Tak jako my, učitelky z Nábřežní školky

Foto na rajce,net

 

65009781 2088853618086474 7080968519122157568 n   65650541 2079600912165704 1780755619163144192 n


 

Prosím rodiče předškoláků, kteří už o prázdninách nebudou navštěvovat MŠ, aby si zrušili trvalý příkaz !!

Vyúčtování předškoláků bude provedeno až v září.
Pak Vám na účet vrátím peníze a na e-mail  pošlu vyúčtování.

Dětem, které nebudou chodit o prázdninách / ani 1 den / celé prázdniny odhlásím.
Vše musí mít nahlášeno i ve své třídě.

Matyášová

 

 

 

 

 

V galerii jsou nové fotky - hlavně Berušek.  

Názvy : Výlet Berušek, Zapomenuté Berušky
a Policie v akci- tam jsou všechny děti.  

 

Akcí je tolik, že nestíháme fotit a zveřejňovat! 

Tak se touto cestou omlouváme !  

Děkujeme za pochopení a trpělivost!

 

            V Bludově se nám moc líbilo! Všichni jsme si výlet hodně užili. A i když bylo vedro, nám to nevadilo, protože vodní svět a průlezky, které jsou nám vzácné, nám dali na velké horko zapomenout. Za tři ročky jedem zase!!!

 

IMG 20190612 120407

 

IMG 20190612 120141

 

IMG 20190612 101642

 

DALŠÍ FOTO ZDE !!

 

61670558 383625845586066 6271168648962899968 n

 

   V pondělí 3. 6. jsme se celá Nábřežní školka vydala do Líšnice na Babiččin statek vyzkoušet si, jaké to je stát se na jeden den malým statkářem. Ihned po příjezdu se nás ujaly pracovnice Babiččina statku, které nás provedly různými stanovišti. Děti hledaly obrázky na louce, při čemž trénovaly svoji paměť. Prošly si bylinkovou zahrádku, kde přivoněly k mnoha rostlinkám. Proplétaly se bludištěm a hledaly koníkovy podkovy. A jako správní statkáři kydali zvířátkům podestýlku a měnili jim vodu & nbsp;Za to vše dostaly truhlu plnou pokladu. Po obídku v trávě, kdy jsme od naší paní kuchařky dostali výborné výletové řízky s chlebem, si děti pohrály, prošly se bosky po pocitovém chodníčku z trávy, kamení apod. a nakonec si svlažily nožky v malém bazénku. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo až až a celý výlet se nám všem náramně líbil. 

 

 

61702569 486094921933455 6104892748194643968 n   61738005 587461505079216 2909844895705333760 n

 

autor článku : Š.Vincencová

 

Děti z Mš U Koupaliště dostaly k svému svátku  projekt nazvaný TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Zahrály si tak na zedníky a stavitele a postavily ve čtveřicích Libereckou věž Ještěd.

A jak se jim to dařilo se můžete podívat ve fotogalerii  ZDE !

 

DSCN7991  

 

        Úterý 28.5.2019 proběhlo v mateřské škole Nábřežní seznámení s integrovanými záchrannými složkami. Nejprve nám velitel Martin Šlesinger společně s Evou Fialovou, Maruškou Filipovou ( slečny z městské policie) a dalšími členy hasičské jednotky dobrovolných hasičů rozebrali problémy silnic, hrozícího nebezpečí v našich domovech, problémy s toulajícími se zvířaty. Tato teoretická část nám dala spoustu nových zkušeností do života. Děti byly velice zaujaté a překvapené. Poté jsme si mohli vyzkoušet evakuaci školky při záplavovém nebezpečí, jelikož naše školka se nachází v oblasti ohrožené tímto přírodním jevem. Čekala nás také záchrana paní učitelky, která byla uvězněna na balkoně školky. Nakonec si děti prohlédly záchranné a policejní auto, vyzkoušely si stříkat z požární hadice, seznámily se s hasičskou technikou, vyzkoušely majáky a prožily si jízdu v záchranném vozidle. Tímto bychom chtěli hrozně moc poděkovat všem, kteří se podíleli na této skvělé akci. Děkujeme za ochotu a strávený čas s naší školkou. Všichni jsme si to společně s dětmi užili na 100%. Mockrát děkujeme.

 

61339390 716324255454489 4696641777212325888 n

 

61350524 1307118089443976 820079384755961856 n

           

Oznámení o přerušení provozu

logo2010

MŠ HRADISKOVÁ 

v červenci a srpnu 2019

               

Provoz MŠ Hradisková bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání 
přerušen
od pondělí 8.7.2019 do neděle 11.8.2019.

Od pondělí 8.7.2019 do pátku 12.7.2019 je v nutných případech možnost umístit děti na odloučené pracoviště MŠ Jablonské nábřeží.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 21.6.2019 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 450,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
Vyvěšeno dne :  18.3.2019

Oznámení o přerušení provozu

LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

MŠ JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

v červenci a srpnu 2019

Provoz MŠ Jablonské nábřeží bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání 
přerušen

od pondělí 15.7.2019 do neděle 20.8.2019.

Od pondělí 12.8.2019 do pátku 16.8.2017  je v nutných případech možnost umístit děti do MŠ Hradiskové.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 21.6.2019 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 450,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
Vyvěšeno dne :  18.3.2019

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.