Vážení rodiče,

jak již bylo při rodičovské schůzce avizováno, spouštíme od 1.4.2018 nový systém elektronického odhlašování stravy a bezhotovostních plateb. Přihlašovací údaje jste dostali spolu s tímto informačním letákem.

Systém je již spuštěný, můžete do něj nahlížet, ale stravu prosím odhlašujte až od úterý 3. 4. 2018. Pokud by Vám přihlašovací údaje nefungovaly, či se vyskytly jiné problémy, okamžitě je hlaste paní vedoucí stravování p. Matyášové.

Pokud bude v týdnu od 2.4.2018 Vaše dítě nepřítomno v MŠ je potřeba počítat s tím, že od 1. 4. 2018 se mění způsob odhlašování a je tedy nutné odhlásit stravování na http://strav.nasejidelna.cz/0223

Od 1.4.2018 se odhlášení automaticky promítne také jako odhlášení dítěte na třídě. Takže není nutné ještě telefonovat.

Systém Vám automaticky přihlásí všechny dny stravy, Vy pouze dítě odhlašujete !!!!!!

Od 1.4.2018 lze dítě odhlásit do 6.30 hod ráno toho určitého dne. Nadále platí, že v den zahájení nemoci má dítě nárok na odebrání jednoho obědu domů, v druhý a další den nemoci je již potřeba mít stravu odhlášenou. V nutných případech lze odhlásit docházku dítěte také telefonicky:    vedoucí stravování p. Matyášová  tel. 739 014 600

                        Hradisková školka tel. 465 642 291, 739 014 610

                        Nábřežní školka tel. 465 642 178, 739 014 575

U telefonického odhlašování platí stejné podmínky a časy odhlášek jako v elektronickém systému.

PLATBY:

Prosíme rodiče, aby do konce měsíce března zaslali na účet 224 804 163 / 0600 pod svým var. symbolem částku ve výši 400,- Kč (záloha za obědy od 1.4. do 15.4.).

Dále aby si do 15.4.2018 zřídili na účtu, který uvedli v přihlášce ke stravování, TRVALÝ PŘÍKAZ na maximální částku 1.200,- Kč. Tato částka pokryje školné a stravné i v měsíci bez odhlášek.

U předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou je tato částka 750,- Kč (jelikož neplatí školné).

Vyúčtování u dětí, které odchází do ZŠ proběhne k 1.9. daného roku. Ostatním dětem se peníze převádí na následující školní rok.

Přeplatek Vám bude vrácen na Vámi uvedené číslo účtu v přihlášce ke stravování.

V úterý 27.3.2018 od 16.30 hodin proběhne v MŠ Hradisková ve třídě Berušek (I.pavilon) informační schůzka ohledně nového systému. Vaše účast je nutná.

Děkuji

Bc. Prokopcová L., ředitelka MŠ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

Č.J.: 27/2013 RE

Provozní řád ŠJ (vnitřní řád)

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Provozní řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

                             - norma syrového masa

                             - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním

průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky a dotazy ke stravování dětí u vedoucí ŠJ paní Hany Matyášové

Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Stravné činí:    celodenní – 32,- Kč,

děti s odloženou školní docházkou – 36,- Kč

 • Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebo v ten den nejpozději do 7.30 hod. ústně, telefonicky do  MŠ. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro
 • stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno.
 • V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 2 následující dny, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.

 • Stravné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny. V případě neuhrazení nákladů má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.

 • Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.
 • Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

I. Stravovací řád ŠJ

Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách:

  přesnídávka oběd svačina
Třída 1 8.45 – 9.15 11.45 – 12.15 14.15 – 14.45
Třída 2 8.45 – 9.15 11.45 – 12.15 14.15 – 14.45
Třída 3 8.45 – 9.15 11.45 – 12.15 14.15 – 14.45

           

Stravné:        Děti 3 – 6 let                                     Děti 7 – 10 let

Celodenní strava 32,-Kč                   Celodenní strava 36,- Kč

                        Přesnídávka    8,- Kč                        Přesnídávka    10,- Kč

                        Oběd              17,-Kč                         Oběd                 18,- Kč

                        Svačina            7,-Kč                        Svačina                 8,- Kč

Poplatky za stravné se hradí

            - v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ                                           

- pravidelně každý měsíc - vždy do 15. dne v měsíci (přesné datum bude vyvěšeno v šatně každé třídy, ve vestibulu na odloučeném pracovišti a na webových stránkách školy) od 6.30 do 16.00 h                       

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (telefonicky, sms nebo osobně) první den absence, nejpozději do 7.30 hod., jinak je účtováno stravné v plné výši! Neodhlášený oběd je možné odebrat do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 12.00 hod.

Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky.

 

III. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům:

 • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
 • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny
 • ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek
 • cereálního pečiva a mléčných výrobků
 • je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem …(součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce)
 • po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému (potravinové alergie a intolerance )                        

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

 • řídí se platnými vyhláškami
 • podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“
 • spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná

                                       výživová norma

                                   - jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

Podmínky zajištění bezpečnosti dětí

 • děti se stravují ve třídách pod neustálým dozorem pedagogických pracovníků Mateřské školy.

 • 1.9.2017 Jablonné nad Orlicí                                           

       Hana Matyášová, vedoucí ŠJ