MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ,HRADISKOVÁ 619, JABLONNÉ NAD ORLICÍ

 

Č.j. 8/2013 RE

SMĚRNICE Č. 1/2013

Ředitelka Mateřské školy Hradisková, Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí ( dále jen mateřská škola ) na základě ustanovení §123 odst.2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst.1 až 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., která byla upravena novelou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici :

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ( dále jen „úplata“ ), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty pro školní rok 2017 - 2018.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku, týká se i dětí ve věku 2 – 3 let.

Čl. 3

Základní částka úplaty,Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Hradisková, Hradisková 619, Jablonné n.O. a v jejím odloučeném pracovišti Mateřské škole Jablonské nábřeží 8, podle §6 odst.2 pro třídu s celodenním provozem činí 350,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro příslušný školní rok.

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty

Základní částka úplaty stanovená podle odst. 3 je snížena na 175,-Kč, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. Pokud již základní úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu polovina úplaty vrácena při další platbě.

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Podle §6 odst.4 je stanovena na měsíce červenec a srpen , kdy se provoz mateřské školy přerušuje na dobu delší než 5 vyučovacích dnů ,školní úplata ve výši 350,- Kč pro oba kalendářní měsíce dohromady.

Čl. 6

Osvobození od úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně nejvýše na 12 měsíců dle novelizace § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který v měsíci červenci a srpnu, kdy se provoz mateřské školy přerušuje, odhlásí docházku dítěte.

Čl. 7

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte,  nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto  skutečnost prokáže a společně s písemnou žádostí doručí ředitelce  mateřské školy ( zákon č.347/2010 Sb., o státní sociální podpoře ).

Čl. 8

Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti podle kalendáře výběru za stravné, nejpozději do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.
V případě , že úplata nebude zaplacena včas a v určené výši, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle zákona č.561/2004 Sb., § 35 odst.1d.

Čl. 9

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.září 2013. Tato směrnice ruší Směrnici č. 2/2012

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.