MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ,HRADISKOVÁ 619,

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

 

Č.j. 23/2018 RE

SMĚRNICE Č. 1/2018

Ředitelka Mateřské školy Hradisková, Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí ( dále jen mateřská škola ) na základě ustanovení §123 odst.2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst.1 až 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., která byla upravena novelou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici :

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ( dále jen „úplata“ ), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty pro školní rok 2018- 2019.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku, týká se i dětí ve věku 2 – 3 let.

Čl. 3

Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Hradisková, Hradisková 619, Jablonné n.O. a v jejím odloučeném pracovišti Mateřské škole Jablonské nábřeží 8, podle §6 odst.2 pro třídu s celodenním provozem činí 450,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro příslušný školní rok.

Čl. 4

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Podle §6 odst.4 je stanovena na měsíce červenec a srpen , kdy se provoz mateřské školy přerušuje na dobu delší než
5 vyučovacích dnů, školní úplata ve výši 450,- Kč pro oba kalendářní měsíce dohromady.

Čl. 5

Osvobození od úplaty1.Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a dětem s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně

  1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který v měsíci červenci a srpnu, kdy se provoz mateřské školy přerušuje, odhlásí docházku dítěte.

Čl. 7

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže a společně s písemnou žádostí doručí ředitelce mateřské školy (zákon č.347/2010 Sb., o státní sociální podpoře).

Čl. 8

Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná bezhotovostním převodem nejpozději
do 15. dne kalendářního měsíce. V případě, že úplata nebude zaplacena včas a v určené výši, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle zákona č.561/2004 Sb., § 35 odst.1d.

Čl. 9

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.září 2018. Tato směrnice ruší Směrnici č. 2/2017

                                                                     Ředitelka MŠ Lenka Prokopcová

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.