Součastnost

 

MŠ Hradisková je od ledna 2005 právním subjektem, kde se spojila MŠ Hradisková Jablonné n. O. s MŠ Nábřežní Jablonné n. O. pod společným názvem   - 
MŠ HRADISKOVÁ JABLONNÉ NAD ORLICÍ

 

Organizace vzdělávání

DĚTI

V MŠ Hradisková je pro tento školní rok přihlášeno celkem 126 dětí z toho 47 dětí je na odloučeném pracovišti.

Do MŠ jsou děti přijímány při zápisu, který se koná v  květnu předešlého školního roku. Rodiče s dětmi si v tento den mohou prohlédnout celý areál mateřské školy. Začátkem každého nového školního roku, kdy vytváříme nové třídní celky, se snažíme o to, aby odcházející předškoláci byli nahrazeni novými dětmi tak, aby v každé třídě byly vyrovnávány počty dětí jednotlivých věkových kategorií a aby byly třídy s přibližně stejným počtem chlapců a dívek. Dbáme na společné umístění sourozenců. Na výslovné přání rodičů umístíme sourozence i odděleně. V případě naplněnosti zařízení se postupuje dle data narození dětí a spádovosti. Přesná kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou stanovena ve Školním řádu MŠ. MŠ přijímá děti ve věku od 3 let.  Do MŠ jsou přijímány i děti s podpůrnými opatřeními.

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE

Pedagogické pracovnice se střídají na třídě s ředitelkou z důvodu ztížených pracovních podmínek a také proto, že ředitelka má možnost poznat pracovní styly jednotlivých učitelek. Souběžné působení dvou učitelek v každé třídě je zajištěno v době pobytu venku a při osobní hygieně a obědě.

METODY A FORMY PRÁCE

Při práci se snažíme uplatňovat prožitkové učení, činnostní učení, didaktický styl s nabídkou, kooperativní učení, situační a tématické učení. Nabízíme podnětné prostředí s různými koutky. K učení využíváme především hry námětové, dramatické, manipulační, pohybové, dále pozorování, besedy v ranním kruhu, pokusy, exkurse, výlety, aktivní pobyty v MŠ, na zahradě i vycházkách.

SLOŽENÍ TŘÍD šk.rok 2023/2024

  1. pavilon – třída Berušek - 27 dětí 
  2. pavilon – třída Koťátek - 27 dětí 
  3. pavilon – třída Sluníček - 25 dětí   

Odloučené pracoviště

  1. třída – třída Včeliček –   23 dětí
  2. třída – třída Soviček –   24 dětí

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.