MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

Č.J.: 27/2013 RE

Provozní řád ŠJ (vnitřní řád)

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Provozní řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

                             - norma syrového masa

                             - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním

průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky a dotazy ke stravování dětí u vedoucí ŠJ paní Hany Matyášové

Stravování

  • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Stravné činí:    celodenní – 32,- Kč,

děti s odloženou školní docházkou – 36,- Kč

  • Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebo v ten den nejpozději do 7.30 hod. ústně, telefonicky do  MŠ. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro
  • stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno.
  • V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 2 následující dny, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.

  • Stravné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny. V případě neuhrazení nákladů má ředitelka, nebo jí pověřený pracovník právo nepřijmout dítě k docházce do MŠ.

  • Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.
 • Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

I. Stravovací řád ŠJ

Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách:

  přesnídávka oběd svačina
Třída 1 8.45 – 9.15 11.45 – 12.15 14.15 – 14.45
Třída 2 8.45 – 9.15 11.45 – 12.15 14.15 – 14.45
Třída 3 8.45 – 9.15 11.45 – 12.15 14.15 – 14.45

           

Stravné:        Děti 3 – 6 let                                     Děti 7 – 10 let

Celodenní strava 32,-Kč                   Celodenní strava 36,- Kč

                        Přesnídávka    8,- Kč                        Přesnídávka    10,- Kč

                        Oběd              17,-Kč                         Oběd                 18,- Kč

                        Svačina            7,-Kč                        Svačina                 8,- Kč

Poplatky za stravné se hradí

            - v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ                                           

- pravidelně každý měsíc - vždy do 15. dne v měsíci (přesné datum bude vyvěšeno v šatně každé třídy, ve vestibulu na odloučeném pracovišti a na webových stránkách školy) od 6.30 do 16.00 h                       

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (telefonicky, sms nebo osobně) první den absence, nejpozději do 7.30 hod., jinak je účtováno stravné v plné výši! Neodhlášený oběd je možné odebrat do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 12.00 hod.

Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky.

 

III. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům:

  • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
  • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny
  • ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek
  • cereálního pečiva a mléčných výrobků
  • je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem …(součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce)
 • po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému (potravinové alergie a intolerance )                        

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

  • řídí se platnými vyhláškami
  • podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“
 • spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná

                                       výživová norma

                                   - jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

Podmínky zajištění bezpečnosti dětí

 • děti se stravují ve třídách pod neustálým dozorem pedagogických pracovníků Mateřské školy.

 • 1.9.2017 Jablonné nad Orlicí                                           

       Hana Matyášová, vedoucí ŠJ

 
      

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.