Informace ohledně placení stravného a školného

 • Vaše dítě má stravné na celý měsíc přihlášeno, vy tedy pouze stravování odhlašujete!!!!
 • Odhlašování obědů se provádí elektronicky den předem od 15:00 hodin nebo v daný den do 6.30 hodin na webových stránkách: strav.nasejidelna.cz/0223
 • V den zahájení nemoci máte nárok na odebrání oběda domů, v druhý a další den nemoci je již potřeba mít stravu odhlášenou
 • Pokud zákonní zástupci včas obědy neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit!!!
 • Stravné činí: celodenní – 32,- Kč

            děti s odloženou školní docházkou – 36,- Kč

 • Školní úplata činí: 450,- Kč
 • Úplata a stravné je splatná do 15. dne v předchozím měsíci.
 • Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na
  číslo účtu: 224804163/0600
 • Je nutné zřídit si na účtu TRVALÝ PŘÍKAZ na maximální částku 1.200,- Kč (tato částka pokryje školné a stravné i v měsíci bez odhlášek) se splatností nejdéle do 15. dne předchozího měsíce daného roku. 
 • U předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou je tato částka 800,- Kč (jelikož neplatí školné)
 • Platbu zasílejte pod svým variabilním symbolem
 • Pokud budete mít vysoký přeplatek, bude Vám vrácen na konci školního roku na Vámi uvedené číslo účtu v přihlášce ke stravování

Opakované neuhrazení či nedodržení termínu těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Hana Matyášová

                                                                                          vedoucí školní jídelny MŠ

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.